Regulirane dejavnosti

 • Akt o določitvi metodologije za določanje cen sistemskih storitev Uradni list RS 15/18 20/19 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom Uradni list RS 39/1536/16 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o kriterijih in pravilih za zagotavljanje nujne oskrbe z električno energijo Uradni list RS 48/16
 • Akt o merilih za odstopanja od zahtev iz določenih evropskih uredb glede priključevanja na elektroenergetsko omrežje Uradni list RS 86/18
 • Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine Uradni list RS 81/12 47/13 112/13 7/14 66/15 Neuradno prečiščeno besedilo aktapriloga
 • Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine Uradni list RS 59/10 52/11 81/12 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje Uradni list RS 66/15 105/15 61/16 46/18 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje Uradni list RS 46/1847/18 - popr.86/1876/1978/19 - popr.85/20145/21 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja električne energije Uradni list RS 97/1465/17 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta sistemskega operaterja prenosa električne energije Uradni list RS 97/14
 • Akt o načinu posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti Uradni list RS 98/14
 • Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo Uradni list RS 59/15 23/18 62/19 90/21 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Odlok o programu reševanja nasedlih investicij v podjetjih proizvodnje električne energije v Republiki Sloveniji Uradni list RS 81/03
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov Uradni list RS 21/20
 • Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije Republike Slovenije Uradni list RS 29/16
 • Sklep o določitvi upravljalca prenosnega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji Uradni list RS 54/00
 • Sklep o imenovanju sistemskega operaterja prenosnega sistema z električno energijo Uradni list RS 46/15
 • Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev za regulativno obdobje 2019–2021 Uradni list RS 82/18
 • Uredba o izvajanju Uredbe 2019/941/EU o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES Uradni list RS 78/19
 • Uredba o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije Uradni list RS 39/07 17/14 - EZ-1
 • Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem Uradni list RS 117/04 23/07 17/14 - EZ-1
 • Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije Uradni list RS 46/15
 • Uredba o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem Uradni list RS 35/15 28/21 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Uredba o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije Uradni list RS 79/15
 • Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike Uradni list RS 37/18

Tržne dejavnosti

 • Akt o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike Uradni list RS 22/16
 • Akt o načinu elektronskega posredovanja podatkov za primerjavo cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce Uradni list RS 69/14
 • Pravila za delovanje trga z elektriko Uradni list RS 74/18 62/19 159/21-popr. Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Pravila za izvajanje izravnalnega trga z elektriko Uradni list RS 97/14 28/17 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko Uradni list RS 39/15
 • Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu Uradni list RS 41/17