Splošno

 • UREDBA SVETA (EU) 2022/1854 z dne 6. oktobra 2022 o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije UL L 261I, z dne 7.10.2022, str. 1
 • UREDBA (EU) 2022/869 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. maja 2022 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo, spremembi uredb (ES) št. 715/2009, (EU) 2019/942 in (EU) 2019/943 ter direktiv 2009/73/ES in (EU) 2019/944 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 347/2013 UL L 52, 3.6.2022, str.. 45
 • DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/564, z dne 19. novembra 2021, o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije UL L 109, 8.4.2022, str. 14–31
 • UREDBA (EU) št. 1227/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga UL L 326 z dne 8. 12. 2011, str. 1
 • UREDBA (EU) 2019/942 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. junija 2019 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev UL L 158 z dne 14.6.2019, str. 22
 • IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1348/2014 z dne 17. decembra 2014 o sporočanju podatkov v skladu s členom 8(2) in (6) Uredbe (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga UL L 363 z dne 18. 12. 2014, str. 121

Električna energija

 • IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/280 z dne 22. februarja 2021 o spremembi uredb (EU) 2015/1222, (EU) 2016/1719, (EU) 2017/2195 in (EU) 2017/1485 za njihovo uskladitev z Uredbo (EU) 2019/943 UL L 62, z dne 23. 2. 2021, str. 24–40
 • UREDBA KOMISIJE (EU) št. 838/2010 z dne 23. septembra 2010 o določitvi smernic glede mehanizma nadomestil med operaterji prenosnih sistemov in skupnega regulativnega pristopa k zaračunavanju prenosa UL L 250 z dne 24. 9. 2010, str. 5
 • UREDBA KOMISIJE (EU) št. 543/2013 z dne 14. junija 2013 o predložitvi in objavi podatkov na trgih z električno energijo ter spremembi Priloge I k Uredbi ES št. 714/2009 Evropskega parlamenta in sveta UL L 163 z dne 15. 6. 2013, str. 1
 • UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2196 z dne 24. novembra 2017 o vzpostavitvi omrežnega kodeksa o izrednih razmerah pri oskrbi z električno energijo in ponovni vzpostavitvi oskrbe UL L 312 z dne 28. 11. 2017, str. 54–85
 • UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije UL L 312 z dne 28. 11. 2017, str. 6–53
 • UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije UL L 220 z dne 25. 8. 2017, str. 1
 • Uredba Komisije (EU) 2016/631 z dne 14. aprila 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje UL L 112 z dne 27. 4. 2016, str. 1
 • Uredba Komisije (EU) 2016/1719 z dne 26. septembra 2016 o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti UL L 259 z dne 27. 9. 2016, str. 42
 • Uredba Komisije (EU) 2016/1447 z dne 26. avgusta 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev visokonapetostnih sistemov prenosa z enosmernim tokom in modulov v proizvodnem polju, priključenih na enosmerni tok, na omrežje UL L 241 z dne 8. 9. 2016, str. 1
 • Uredba Komisije (EU) 2016/1388 z dne 17. avgusta 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za priključitev odjemalcev UL L 223 z dne 18. 8. 2016, str. 10
 • UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti UL L 197 z dne 25. 7. 2015, str. 24
 • UREDBA (EU) 2019/943 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. junija 2019 o notranjem trgu električne energije UL L 158 z dne 14.6.2019, str. 54
 • UREDBA (EU) 2019/941 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. junija 2019 o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES UL L 158 z dne 14.6.2019, str. 1