Predpisi vlade RS

 • Uredba o določitvi cene električne energije Uradni list RS 45/23
 • Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja Uradni list RS 167/22 4/23 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja Uradni list RS 45/23
 • Uredba o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini Uradni list RS 162/22
 • Uredba o določitvi cen električne energije Uradni list RS 95/2298/22 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Uredba o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce Uradni list RS 147/22 154/22 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Uredba o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem Uradni list RS 35/15 28/21 172/21 - ZOEE Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu Uradni list RS 41/17

Predpisi ministrstva

 • Pravilnik o merilnih instrumentih Uradni list RS 19/16
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov Uradni list RS 21/20
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah, ki se presojajo v postopku priključevanja proizvodnih naprav na distribucijsko omrežje Uradni list RS 166/22
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje in o izvajanju 5. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2016/631 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje Uradni list RS 97/21

Splošni akti Agencije za energijo

Splošni akti operaterjev

Sistemski operater

Distribucijski operater

Operater trga