Regulirane dejavnosti

 • Akt o določitvi metodologije za določanje cen sistemskih storitev Uradni list RS 15/18
 • Akt o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom Uradni list RS 39/1536/16 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o kriterijih in pravilih za zagotavljanje nujne oskrbe z električno energijo Uradni list RS 48/16
 • Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine Uradni list RS 81/12 47/13 112/13 7/14 Neuradno prečiščeno besedilopriloga 66/15
 • Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine Uradni list RS 59/10 52/11 81/12 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje Uradni list RS 46/1847/18 - popr.86/18 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje Uradni list RS 66/15 105/15 61/16 Neuradno prečiščeno besedilo akta 46/18
 • Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo Uradni list RS 59/15 23/18 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije Uradni list RS 41/11 17/14 - EZ-1
 • Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije Republike Slovenije Uradni list RS 29/16
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije Uradni list RS 126/07 37/11 - odl. US 17/14 - EZ-1
 • Uredba o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem Uradni list RS 35/15
 • Uredba o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije Uradni list RS 79/15

Tržne dejavnosti

 • Akt o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike Uradni list RS 22/16
 • Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu Uradni list RS 41/17