Delovanje trga z zemeljskim plinom

Poslovni odjemalec

Je odjemalec, ki  kupuje zemeljski plin za potrebe izvajanja dejavnosti in z letno količino odjema presega 100.000 kWh.

 

Odjemalci imajo pravico menjati dobavitelja, če jih obstoječa pogodba o dobavi plina ne zavezuje k oskrbi prek obstoječega dobavitelja za določeno časovno obdobje. Predčasna prekinitev pogodbe o dobavi je običajno povezana s plačilom kazni, ki je opredeljena v določilih pogodbe. Odjemalec ima možnost, da s pogajanji z obstoječim dobaviteljem poskusi izboljšati pogoje in znižati strošek dobave v primeru že sklenjenih dolgoročnih pogodb o dobavi.

 

Oskrbo z zemeljskim plinom odjemalcem v Republiki Sloveniji zagotavlja več udeležencev, ki so ključni za delovanje trga z zemeljskim plinom.

 

Udeleženci na trgu z zemeljskim plinom

 

Udeleženci na trgu z zemeljskim plinom

 

Nabavni vir zemeljskega plina

Je lahko proizvajalec plina, mednarodne borze ali pa trgovci na veleprodajnem trgu.

 

Operater prenosnega sistema

Izvaja transport plina na večjih razdaljah od mejnih vstopnih točk v Slovenijo do izstopnih točk posameznih mest in naselij oziroma večjih poslovnih odjemalcev. V Sloveniji je to družba Plinovodi, d.o.o.

 

Operaterji distribucijskih sistemov

Prevzamejo plin iz prenosnega sistema ter ga transportirajo znotraj mest in naselij do odjemalca, priključenega na distribucijsko omrežje. Podatki o operaterjih distribucijskih sistemov ter o lokalnih skupnostih v katerih izvajajo distribucijo zemeljskega plina so na voljo v letnem poročilu agencije o stanju v energetiki.

 

Operaterja prenosnega in distribucijskega sistema sta odgovorna predvsem za razvoj omrežja zemeljskega plina, varno obratovanje, vzdrževanje in zagotavljanje ustrezne zmogljivosti sistema ter izvajanje meritev porabe.

 

Dobavitelji zemeljskega plina

Odjemalcem omogočajo nakup plina kot energenta. Odjemalec lahko izbira med ponudbami vseh dobaviteljev zemeljskega plina, ki ponujajo plin v posamezni lokalni skupnosti. Nekateri dobavitelji maloprodajnih cen za poslovne odjemalce ne objavljajo. V teh primerih se odjemalci za informacije obrnejo neposredno na dobavitelja. Odjemalci imajo možnost, da z zbiranjem ponudb o dobavi in pogajanj s potencialnimi dobavitelji poskusijo doseči najbolj ugodno ceno oziroma pogoje dobave.

 

Za odjemno mesto odjemalca, na katerem ta letno odjema več kot 20,769 GWh zemeljskega plina, se lahko sklene več odprtih pogodb z več dobavitelji. Za sklenjene pogodbe je odjemalec dolžan operaterju in dobaviteljem sporočiti razmerje med posameznimi dobavami.

 

Agencija za energijo skrbi za pravilno delovanje trga z zemeljskim plinom in zagotavljanje pravic odjemalcem.

 

Meta informacije
Datum objave
07.10.2014 10:44
Datum posodobitve
25.10.2022 11:06
Področja
Poslovni odjemalci Zemeljski plin