Zakonodaja

V tem poglavju so predstavljeni najpomembnejši pravni viri s področja zemeljskega plina. Z uveljavitvijo EZ-1 so prenehali veljati določeni predpisi, našteti v 519. in 554. členu EZ-1, ki se uporabljajo do uveljavitve novih podzakonskih predpisov oziroma splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil, izdanih na podlagi EZ-1.

Z dnem uveljavitve EZ-1 so prenehali veljati tudi splošni akti, izdani s strani sistemskih operaterjev distribucijskega omrežja zemeljskega plina na podlagi drugega odstavka 32. člena, četrtega odstavka 40. člena ter tretjega in petega odstavka 70. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odločba US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), ki pa se uporabljajo do uveljavitve novih splošnih aktov, izdanih na podlagi EZ-1.

 

Meta informacije
Datum objave
13.10.2014 10:22
Datum posodobitve
21.09.2017 06:48
Področja
Poslovni odjemalci Zemeljski plin Zakonodaja