Zakonodaja

V tem poglavju so predstavljeni najpomembnejši pravni viri s področja zemeljskega plina.

 

Energetski zakon, objavljen v Uradnem listu RS št. 17/14, ki je začel veljati 22. marca 2014, je v slovensko zakonodajo prenesel več direktiv s področja trgov električne energije in zemeljskega plina, energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. V letu 2020 je prišlo do preoblikovanja zakonodaje na področju energetike. Posamezne energetske vsebine, do sedaj urejene v EZ-1, so se uredile v ločenih zakonih, z namenom, da se ločeno uredi področja energetske politike, električne energije, zemeljskega plina, toplote, učinkovite rabe energije in obnovljive vire energije, da bo izvajanje regulativnih in strokovnih nalog javne uprave na tem področju lažje ter da bo omogočen hitrejši prenos in vsakokratna uskladitev nacionalne zakonodaje z evropsko. Zakon o oskrbi s plini, sprejet leta 2021, določa pravila delovanja trga s plinom, proizvodnje, prenosa, distribucije, shranjevanja in dobave plina, pravila varstva odjemalcev, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb pri prenosu in distribuciji plina ter načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe s plinom, vse to z namenom zagotovitve konkurenčne, varne, zanesljive in dostopne oskrbe s plini.

 

Nekatere vsebine so še zmeraj urejene v EZ-1, saj je v postopku sprejemanja tudi Zakon o energetski politiki, ki bo podrobneje vsebinsko uredil načela energetske politike, ukrepe upravljanja energetske politike, pristojnosti, organizacijo in delovanje agencije, pristojnost energetske inšpekcije, pooblastila in pogoje za energetskega inšpektorja, opredelil energetsko infrastrukturo ter uredil nekatera druga skupna vprašanja na področju energetike.

Meta informacije
Datum objave
13.10.2014 10:22
Datum posodobitve
04.07.2023 11:17
Področja
Poslovni odjemalci Zemeljski plin Zakonodaja