Prilagajanje odjema

Električna energija je po svoji naravi specifično tržno blago, saj se je ne da ustrezno skladiščiti oziroma je njeno skladiščenje povezano z visokimi stroški. Zaradi tega mora biti proizvodnja električne energije vedno takšna, da pokriva celoten odjem. V časovnih obdobjih, ko je poraba električne energije visoka, je cena njene proizvodnje prav tako visoka, saj podjetja, ki proizvajajo električno energijo, postopno, z večanjem obremenitve, zaganjajo proizvodne enote z višjimi proizvodnimi stroški. Prav tako je v teh obdobjih elektroenergetsko omrežje bolj obremenjeno, kar lahko vodi do zamašitev in ogrozi stabilnost sistema. Elektroenergetska omrežja se načrtujejo na podlagi koničnih moči, to so najvišje moči, ki se navadno pojavljajo v omrežju zgolj nekajkrat v letu. Nova omrežja ter ojačitve obstoječega omrežja sodijo med stroškovno zahtevne investicije, ki bremenijo vse odjemalce električne energije ter imajo nezanemarljiv vpliv na okolje.

 

Prilagajanje odjema električne energije s strani odjemalcev pomeni, da odjemalci svoj odjem prilagajajo različnim cenam električne energije v časovnih intervalih ali se za prilagoditev odjema odločajo zato, ker jih v to spodbujajo programi, katerih cilj je znižati odjem v času višjih veleprodajnih cen ali v času, ko je elektroenergetski sistem ogrožen. Prilagajanje odjema torej pomeni spodbujanje odjemalcev k večji prožnosti pri porabi električne energije.

 

Agencija meni, da je oblikovanje programov s področja prilagajanja odjema ključno za uspešno uporabo sistema naprednega merjenja in uvajanje programov elektromobilnosti in energetske učinkovitosti. Za lažje razumevanje tematike in pomoč pri oblikovanju programov s tega področja je zato pripravila posvetovalni dokument Prilagajanje odjema.

 

Izvajanje programov prilagajanja odjema v regulativnem obdobju 2016–2018

V regulativnem obdobju 2016–2018 so bile izvedbene spodbude na področju spodbujanja uvajanje naložb v pametna omrežja in z njimi povezanih tržnih mehanizmov osredotočene na testiranje učinkovitosti aktivnega vključevanja odjemalcev v programe prilagajanja odjema z uporabo dinamičnega tarifiranja.


Agencija za energijo je na podlagi Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje odobrila uporabo pilotne dinamične tarife dvema projektoma, in sicer projektu »Flex4Grid« (distribucijsko območje Elektro Celje d.d.) ter projektu »Izravnava konic/prilagajanje odjema na področju RTP Breg« (distribucijsko območje Elektro Maribor d.d.). Predvidena je uporaba kritične konične tarife. Kritična konična tarifa je namenjena dinamični preusmeritvi končnih odjemalcev z obremenitve sistema v času konic na obremenitev zunaj konic ob upoštevanju razpoložljivosti energije iz obnovljivih virov energije, energije, pridobljene v soproizvodnji električne energije in toplote z visokim izkoristkom, in porazdeljenega pridobivanja električne energije.

 

Do konca leta 2018 je lahko do 10.000 gospodinjskih oziroma malih poslovnih odjemalcev na pregleden način sodelovalo v programih prilagajanja odjema, ki sta jih izvajali distribucijski podjetji v okviru omenjenih projektov.

 

Podrobneje v  dokumentu spodaj.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 13:22
Datum posodobitve
24.02.2022 16:03
Ključne besede
prilagajanje odjema
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Pametna omrežja Energetske storitve