Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo – december 2021 (zaključen)

Agencija za energijo na podlagi 23. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21) objavlja Javni poziv investitorjem in promotorjem k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo. Predmet javnega poziva je izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave oziroma skupine projektov za nove proizvodne naprave (v nadaljevanju projekt)  na obnovljive vire energije (OVE) in s soproizvodnjo elektrike in toplote z visokim izkoristkom (SPTE). Za elektriko, proizvedeno v izvedenih napravah iz izbranih projektov bodo proizvajalci lahko pridobili podporo.

 

Do prijave na javni poziv so upravičeni investitorji in promotorji (v nadaljevanju prijavitelj) s projekti za proizvodne naprave iz 8. člena v povezavi s 4. in 5. členom Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni list RS št. 74/16, 74/20 in 121/21 - ZSROVE, v nadaljevanju uredba o podporah).

 

Za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE investitorjev, katerih izvedba je glede na predpise s področja gradnje pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je prijava projekta pogojena s predložitvijo gradbenega dovoljenja.

 
Promotorji morajo za izbrane projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE v 30 dneh od vročitve sklepa o potrditvi projekta predložiti zavarovanje za izvedbo potrjenega projekta v višini 2 % investicijske vrednosti projekta.
 

Prijavitelj v prijavi projekta za proizvodno napravo OVE in SPTE na javni poziv ponudi ceno elektrike proizvedene v proizvodni napravi v EUR/MWh, ki mora biti določena skladno z Metodologijo za določanje cene elektrike proizvodnih naprav in referenčnih stroškov proizvodnje elektrike proizvodnih naprav OVE in SPTE ter navede načrtovano letno količino elektrike, proizvedene v proizvodni napravi iz prijavljenega projekta v MWh.

Ponujena cena elektrike proizvodne naprave, ki jo investitor ponudi v prijavi projekta za proizvodno napravo OVE in SPTE na javni poziv, ne sme presegati vrednosti  referenčnih stroškov proizvodnje elektrike v proizvodni napravi OVE in SPTE (RSEE), ki pomenijo zgornjo mejo ponujene cene elektrike proizvodne naprave. RSEE se v primerih, določenih z regresijsko enačbo, lahko preverijo z datoteko za izračun RSEE.

Skupna višina razpoložljivih sredstev po tem javnem pozivu je 10.000.000,00 EUR, ki se namenijo investitorjem za zagotavljanje podpor za elektriko, ki bo letno proizvedena v proizvodnih napravah OVE in SPTE iz izbranih projektov. Razpoložljiva sredstva se skladno z 21. členom uredbe razdelijo v okviru dvokrožnega konkurenčnega postopka.

 

Agencija je decembra 2021 objavljen javni poziv zaključila 15. 4. 2022. Skladno s 23. členom Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21) je med Dokumenti objavljen seznam izbranih projektov. 

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
29.12.2021 15:54
Datum posodobitve
01.03.2023 10:32
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike