Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo – september 2017 (zaključen)

Agencija za energijo na podlagi 373. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) objavlja Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo. Predmet javnega poziva je izbor projektov za nove, pretežno nove in obnovljene proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE). Za elektriko, proizvedeno v teh napravah, bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore.

Do prijave na javni poziv so upravičeni investitorji s projekti za proizvodne naprave iz 8. člena v povezavi s 4. in 5. členom Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni list RS št. 74/16, v nadaljevanju uredba).

Investitor v prijavi projekta za proizvodno napravo OVE in SPTE na javni poziv ponudi ceno elektrike v EUR/MWh, proizvedene v proizvodni napravi, in navede načrtovano letno količino elektrike, proizvedene v proizvodni napravi iz prijavljenega projekta v MWh.

 

Ponujena cena elektrike proizvodne naprave, ki jo investitor ponudi v prijavi projekta za proizvodno napravo OVE in SPTE na javni poziv, ne sme presegati vrednosti referenčnih stroškov proizvodnje elektrike v proizvodni napravi OVE in SPTE (RSEE), ki pomenijo zgornjo mejo ponujene cene elektrike proizvodne naprave. Zaradi zagotovitve večje stroškovne učinkovitosti izvedbe javnega poziva agencija objavlja zgolj spremenljivi del RSEE (SDRS). Celotne RSEE (vključno z NDRS) bo agencija objavila na spletni strani agencije po izteku roka za oddajo vlog na javni poziv in pred odpiranjem posameznih vlog.

Investitor mora ponuditi ceno elektrike proizvodne naprave razdeljeno na nespremenljivi in spremenljivi del, ki je določena v skladu z Metodologijo za določanje cene elektrike proizvodnih naprav in referenčnih stroškov proizvodnje elektrike proizvodnih naprav.

Skupna višina razpoložljivih sredstev po tem javnem pozivu je 10.000.000,00 EUR, ki se namenijo investitorjem za zagotavljanje podpor za elektriko, ki bo letno proizvedena v proizvodnih napravah OVE in SPTE iz prijavljenih projektov. Razpoložljiva sredstva se skladno z 21. členom uredbe razdelijo v okviru dvokrožnega konkurenčnega postopka.

Rok za prijavo projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE na javni poziv se je iztekel 6. 11. 2017. Referenčni stroški proizvodnje elektrike v proizvodni napravi OVE in SPTE so skladno z določilom 4. točke 3.1 poglavja javnega poziva objavljeni med dokumenti.

 

Agencija je 8. 1. 2018 opravila izbor projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE. Skladno s 373. členom EZ-1 je med Dokumenti objavljen seznam izbranih projektov.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
04.09.2017 13:45
Datum posodobitve
20.09.2018 14:34
Ključne besede
ove obnovljivi viri soproizvodnja spte podpora poziv referenčni stroški
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike