Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo – december 2023

Agencija za energijo na podlagi 23. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE) objavlja Javni poziv investitorjem in promotorjem k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo. Predmet javnega poziva je izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave oziroma skupine projektov za nove proizvodne naprave (v nadaljevanju projekt)  na obnovljive vire energije (OVE) in s soproizvodnjo električne energije in toplote z visokim izkoristkom (SPTE), razen za SPTE na zemeljski plin. Za električno energijo, proizvedeno v izvedenih napravah iz izbranih projektov bodo proizvajalci lahko pridobili podporo.

 

Do prijave na javni poziv so upravičeni investitorji in promotorji (v nadaljevanju prijavitelj) s projekti za proizvodne naprave iz 8. člena v povezavi s 4. in 5. členom Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 26/22, v nadaljevanju uredba o podporah).

 

Za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE investitorjev, katerih izvedba je glede na predpise s področja gradnje pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je prijava projekta pogojena s predložitvijo gradbenega dovoljenja.

 

Promotorji morajo za izbrane projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE v 30 dneh od vročitve sklepa o potrditvi projekta predložiti zavarovanje za izvedbo potrjenega projekta v višini 1 % investicijske vrednosti projekta.

 

Prijavitelj v prijavi projekta za proizvodno napravo OVE in SPTE na javni poziv ponudi ceno električne energije proizvedene v proizvodni napravi v EUR/MWh, ki mora biti določena skladno z Metodologijo za določanje cene elektrike proizvodnih naprav in referenčnih stroškov proizvodnje elektrike proizvodnih naprav OVE in SPTE, ter navede načrtovano letno količino električne energije, proizvedene v proizvodni napravi iz prijavljenega projekta v MWh.

Ponujena cena električne energije proizvodne naprave, ki jo investitor ponudi v prijavi projekta za proizvodno napravo OVE in SPTE na javni poziv, ne sme presegati vrednosti  referenčnih stroškov proizvodnje elektrike v proizvodni napravi OVE in SPTE (RSEE), ki pomenijo zgornjo mejo ponujene cene električne energije proizvodne naprave. RSEE se v primerih, določenih z regresijsko enačbo, lahko preverijo z datoteko za izračun RSEE.

Skupna višina razpoložljivih sredstev po tem javnem pozivu je 10.000.000,00 EUR, ki se namenijo investitorjem za zagotavljanje podpor za električno energijo, ki bo letno proizvedena v proizvodnih napravah OVE in SPTE iz izbranih projektov. Razpoložljiva sredstva se skladno z 21. členom uredbe razdelijo v okviru dvokrožnega konkurenčnega postopka.

 

Prijava projektov je mogoča do 26. 2. 2024. 

 

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
27.12.2023 18:09
Datum posodobitve
12.03.2024 15:58
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike