Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo – december 2016 (zaključen)

Agencija za energijo na podlagi 373. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) objavlja Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo. Predmet javnega poziva je izbor projektov za nove, pretežno nove in obnovljene proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE), za katerih proizvedeno elektriko bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore.

 

Do prijave na javni poziv so upravičeni investitorji s projekti za proizvodne naprave iz 8. člena v povezavi s 4. in 5. členom Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni list RS št. 74/16, v nadaljevanju uredba).

 

Investitor v prijavi projekta za proizvodno napravo OVE in SPTE na javni poziv ponudi ceno elektrike v EUR/MWh, proizvedene v proizvodni napravi, in navede načrtovano letno količino elektrike, proizvedene v proizvodni napravi iz prijavljenega projekta v MWh.

 

Ponujena cena elektrike proizvodne naprave, ki jo investitor ponudi v prijavi projekta za proizvodno napravo OVE in SPTE na javni poziv, ne sme presegati vrednosti referenčnih stroškov proizvodnje elektrike v proizvodni napravi OVE in SPTE (RSEE), ki pomenijo zgornjo mejo ponujene cene elektrike proizvodne naprave. RSEE se v primerih, določenih z regresijsko enačbo, lahko preverijo z datoteko za izračun RSEE.

Investitor mora ponuditi ceno elektrike proizvodne naprave razdeljeno na nespremenljivi in spremenljivi del, ki je določena v skladu z Metodologijo za določanje cene elektrike proizvodnih naprav in referenčnih stroškov proizvodnje elektrike proizvodnih naprav.

Skupna višina razpoložljivih sredstev po tem javnem pozivu je 10.000.000,00 EUR, ki se namenijo investitorjem za zagotavljanje podpor za elektriko, ki bo letno proizvedena v proizvodnih napravah OVE in SPTE iz prijavljenih projektov. Razpoložljiva sredstva se skladno s 33. členom uredbe razdelijo v okviru dvokrožnega konkurenčnega postopka.

 

Rok za prijavo projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE na javni poziv se je iztekel 28. 2. 2017.

 

Agencija za energijo obvešča, da so bili v okviru dokumentacije Javnega poziva k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo dodatno objavljeni:

  • dopolnitev Referenčnih stroškov proizvodnje elektrike v proizvodni napravi OVE in SPTE (RSEE)  z dodanim pojasnilom v povezavi s spremenljivim delom referenčnih stroškov (SDRS*) za proizvodne naprave OVE na biomaso in proizvodne naprave SPTE (objavljeno 26. 1. 2017) in
  • sprememba prijavnega obrazca za obnovljene proizvodne naprave (objavljeno 26. 1. 2017) ter
  • sprememba prijavnega obrazca za nove proizvodne naprave (objavljeno 3. 2. 2017).

Vse prijave investitorjev, ki so bile oddane na predhodno objavljenih prijavnih obrazcih, so veljavne (ponovna oddaja na spremenjenih obrazcih ni potrebna).

Objavljena so tudi pojasnila oziroma odgovori k najpogosteje zastavljenim vprašanjem v zvezi z javnim pozivom in obvestilo o spremembi pri prevzemu pošiljk prijav na poziv ter evidenca prejetih vlog.

Agencija je 21. 6. 2017 opravila izbor projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE. Skladno s 373. členom EZ-1 je med Dokumenti objavljen seznam projektov, ki so bili izbrani.

 

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
13.12.2016 20:30
Datum posodobitve
25.02.2022 10:29
Ključne besede
ove obnovljivi viri soproizvodnja spte podpora poziv referenčni stroški
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike