Pogoji za vstop na maloprodajni trg

Tržni udeleženec, ki želi sodelovati kot dobavitelj na slovenskem maloprodajnem trgu, mora biti za to dejavnost registriran v kateri koli državi Evropske unije. Dobavitelj mora pred začetkom izvajanja dejavnosti postati član bilančne sheme in izpolnjevati druge zahteve, ki so določene z energetskim zakonom in podzakonskimi predpisi. Pri tem so mišljene predvsem zahteve glede ločitve dejavnosti dobavitelja od dejavnosti distribucije v povezanih podjetjih.

 

Dobavitelj električne energije z odjemalci ali manjšimi proizvajalci sklepa odprte pogodbe, to so pogodbe, pri katerih količine predane ali prevzete električne energije niso vnaprej znane, temveč se upoštevajo s števci izmerjene vrednosti. Za potrebe bilančnega obračuna morajo dobavitelji operaterju trga v rokih, ki jih predpisujejo pravila za delovanje organiziranega trga z elektriko, posredovati obratovalne napovedi za svoja prevzemno-predajna mesta.

Meta informacije
Datum objave
06.10.2014 11:19
Datum posodobitve
24.02.2022 16:00
Ključne besede
maloprodajni trg pogoji za vstop na maloprodajni trg dobavitelj tržni udeleženec
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Maloprodajni trg