Pogoji za vstop na maloprodajni trg

Tržni udeleženec, ki želi sodelovati kot dobavitelj na slovenskem maloprodajnem trgu, mora, zaradi opravljanja pridobitne dejavnosti v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, biti ustanovljen v Republiki Sloveniji oziroma mora imeti ustanovljeno podružnico tuje družbe v Republiki Sloveniji. Dobava na slovenskem maloprodajnem trgu je možna tudi, če ima tržni udeleženec ustanovljeno evropsko družbo (SE). Dobavitelj mora pred začetkom izvajanja dejavnosti postati član bilančne sheme in izpolnjevati druge zahteve, ki so določene z zakonom, ki ureja oskrbo z električno energijo in podzakonskimi predpisi. Pri tem so mišljene predvsem zahteve, ki se nanašajo na dostop do podatkov o porabi, prikazovanje informacij na računu dobavitelja, izdaja enotnega računa, posredovanje podatkov agenciji, objava informacij o veljavnih cenah in tarifah ter splošnih pogojih v zvezi z dobavo energenta, zagotavljanje postopkov obravnave pritožb in izvensodnega reševanja potrošniških sporov za gospodinjske odjemalce, in druge zahteve, kot jih določa energetska zakonodaja.

 

Dobavitelj električne energije z odjemalci ali manjšimi proizvajalci sklepa odprte pogodbe, to so pogodbe, pri katerih količine predane ali prevzete električne energije niso vnaprej znane, temveč se upoštevajo s števci izmerjene vrednosti. Za potrebe bilančnega obračuna morajo dobavitelji operaterju trga v rokih, ki jih predpisujejo pravila za delovanje organiziranega trga z elektriko, posredovati obratovalne napovedi za svoja prevzemno-predajna mesta.

Meta informacije
Datum objave
06.10.2014 11:19
Datum posodobitve
17.10.2023 12:57
Ključne besede
maloprodajni trg pogoji za vstop na maloprodajni trg dobavitelj tržni udeleženec
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Maloprodajni trg