Spremljanje maloprodajnega trga

Poglavitni cilj spremljanja trga z električno energijo je zagotoviti odprto in pošteno konkurenco na trgu. Višja stopnja konkurence pomaga vzdrževati stalen pritisk na cene, kar je v korist končnim odjemalcem. Pomaga spodbujati večjo raznolikost med dobavitelji  z večjo izbiro ponudb in storitev.

 

Predpogoj za vzpostavitev konkurenčnega, dobro delujočega in učinkovitega trga je zagotovitev ustrezne stopnje preglednosti na trgu, ki vliva zaupanje v trg in zmanjšuje ovire za vstop novih tržnih udeležencev. Agencija želi s spremljanjem preglednosti na trgu in izvajanjem ukrepov za njeno izboljšanje zagotoviti dostop do pravih informacij vsem udeležencem na trgu, posebna pozornost pa je usmerjena v  zaščito končnih odjemalcev. To je ključnega pomena za končne odjemalce, da bi lahko izbrali zase najugodnejšo ponudbo in bili obveščeni o vseh posebnostih, ki izhajajo iz izbrane ponudbe.

 

Preglednost ponudb o dobavi električne energije, razumljivost računa, enostaven postopek menjave dobavitelja, vse to pripomore k večji aktivnosti odjemalcev, kar se lahko odraža z večjim številom menjav dobaviteljev, kar pa spodbudi večjo konkurenco. Večja konkurenca na trgu pomeni tudi ugodnejšo ponudbo za končnega odjemalca. S tem je krog zaključen, zato si agencija prizadeva k vzpostavitvi čim učinkovitejšega sistema za spremljanje trga.

Meta informacije
Datum objave
01.10.2014 14:09
Datum posodobitve
24.02.2022 16:01
Ključne besede
maloprodajni trg spremljanje
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Maloprodajni trg