Spodbude Eko sklada

Eko sklad gospodinjskim odjemalcem sofinancira številne ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Gospodinjski odjemalci Električna energija Zemeljski plin Toplota

Ukrepi za večjo energetsko učinkovitost

Uredba o zagotavljanju prihrankov energije v 5. členu predpisuje ukrepe, ki jih bo Eko sklad sofinanciral z različnimi nepovratnimi finančnimi spodbudami in zagotovil ugodne kredite.

Gospodinjski odjemalci Električna energija Zemeljski plin Toplota

Kako sem lahko energetsko učinkovit

V okviru gospodinjstva so na voljo številne aktivnosti, ki pripomorejo k znižanju porabe energije in posledično k nižjim stroškom energije

Gospodinjski odjemalci Električna energija Zemeljski plin Toplota

Primerjalnik stroškov oskrbe

Spletna aplikacija Primerjalnik stroškov oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom je skupna izhodiščna točka e-storitev za odjemalce električne energije in zemeljskega plina.

Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Električna energija Zemeljski plin

Pravice malih poslovnih odjemalcev

Mali poslovni odjemalci zemeljskega plina imajo določene pravice, ki so podrobneje predstavljene v nadaljevanju.

Poslovni odjemalci Zemeljski plin

Varstvo pred odklopom

Mali poslovni odjemalci zemeljskega plina morajo biti o predvidenem odklopu pravočasno obveščeni.

Poslovni odjemalci Zemeljski plin

Kakovost oskrbe

Operater je odjemalcem zemeljskega plina dolžan zagotavljati kakovostno oskrbo oziroma storitve.

Poslovni odjemalci Zemeljski plin

Enotni račun

Operater distribucijskega sistema mora omogočiti izdajanje enotnega računa s strani dobavitelja.

Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin

Pravica do pravnega varstva

Agencija odloča na prvi stopnji v sporih med uporabniki sistema in operaterji in na drugi stopnji o pritožbi v zvezi s soglasjem za priključitev na sistem.

Poslovni odjemalci Zemeljski plin

Napredni merilni sistemi

Operater distribucijskega sistema mora zagotoviti uvajanje naprednih merilnih sistemov.

Poslovni odjemalci Zemeljski plin

Pravica do menjave dobavitelja

Mali poslovni odjemalec zemeljskega plina ima pravico izbire svojega dobavitelja.

Poslovni odjemalci Zemeljski plin

Pravica do nadomestne oskrbe s plinom

Poslovni odjemalci Zemeljski plin

Pravica do obveščenosti

Operaterji in dobavitelji morajo male poslovne odjemalce zemeljskega plina obveščati o njihovih pravicah in obveznostih in jim zagotavljati določene informacije.

Poslovni odjemalci Zemeljski plin

Pravice, povezane s pogodbo o dobavi

Mali poslovni odjemalci zemeljskega plina imajo pravico do sklenitve pogodbe z dobaviteljem, ki mora imeti predpisano vsebino in obliko.

Poslovni odjemalci Zemeljski plin

Kako se priključim na omrežje?

Postopek priključevanja na plinovodno omrežje se prične z ustrezno izpolnjeno vlogo za izdajo soglasja za priključitev.

Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin

Kako postanem odjemalec?

Prvi korak je pridobitev osnovne informacije, ali je na izbrani lokaciji že zgrajeno in aktivirano plinovodno omrežje.

Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin

Napredni merilni sistemi

Operater distribucijskega sistema mora zagotoviti uvajanje naprednih merilnih sistemov.

Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin

Pravica do menjave dobavitelja

Gospodinjski odjemalec zemeljskega plina ima pravico izbire svojega dobavitelja.

Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin

Različne možnosti plačila

Gospodinjski odjemalci zemeljskega plina imajo možnost široke izbire načinov plačevanja.

Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin

Pravica do nadomestne oskrbe s plinom

Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin

Pravice, povezane z odklopom

Gospodinjski odjemalci zemeljskega plina morajo biti o predvidenem odklopu pravočasno obveščeni.

Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin

Kakovost oskrbe

Operater je gospodinjskim odjemalcem zemeljskega plina dolžan zagotavljati kakovostno oskrbo oziroma storitve.

Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin

Enotni račun

Operater distribucijskega sistema mora omogočiti izdajanje enotnega računa s strani dobavitelja.

Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin

Pravica do pravnega varstva

Agencija odloča na prvi stopnji v sporih med uporabniki sistema in operaterji in na drugi stopnji o pritožbi v zvezi s soglasjem za priključitev na sistem.

Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin

Zaščiten odjem

Gospodinjski odjemalci zemeljskega plina so zaščiteni odjemalci. Za zaščitene odjemalce agencija, ki je pristojna za zagotavljanje zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom, še posebej poskrbi.

Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin

Pravica do nujne oskrbe

Operater distribucijskega sistema ne sme ranljivega odjemalca odklopiti oziroma mu omejiti odjem zemeljskega plina pod količino, ki je glede na okoliščine nujno potrebna, da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja odjemalca ter oseb, ki z njim prebivajo.

Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin

Pravica do obveščenosti

Operaterji in dobavitelji morajo gospodinjske odjemalce zemeljskega plina obveščati o njihovih pravicah in obveznostih in jim zagotavljati določene informacije.

Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin

Pravice, povezane s pogodbo o dobavi

Gospodinjski odjemalci zemeljskega plina imajo pravico do sklenitve pogodbe z dobaviteljem, ki mora imeti predpisano vsebino in obliko.

Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin

Kako se lahko pritožim?

Agencija odloča na prvi stopnji v sporih med uporabniki sistema in operaterji in na drugi stopnji o pritožbi v zvezi s soglasjem za priključitev na sistem. Dobavitelji zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem morajo zagotoviti pregleden, enostaven in brezplačen postopek za obravnavo pritožb odjemalcev.

Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin

Odklop in začasni odklop

Operater je dolžan uporabnika sistema, ki je bil odklopljen, na njegove stroške ponovno priključiti na sistem po odpravi razlogov za odklop.

Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin

Pravica do nujne oskrbe

Operater mora odjemalca pred odklopom obvestiti o možnosti nujne oskrbe, o dokazilih, ki jih mora odjemalec predložiti operaterju, da mu operater odobri nujno oskrbo.

Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin

Moje pravice

Gospodinjski odjemalci zemeljskega plina imajo določene pravice, ki so podrobneje predstavljene v nadaljevanju.

Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin

Kako zamenjam dobavitelja?

Menjava dobavitelja je za odjemalca brezplačna in mora biti izvedena v 21 dneh od vložitve popolne zahteve.

Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin

Razčlenitev računa

Znesek, ki ga plača odjemalec za oskrbo zemeljskega plina je sestavljen iz zneseka za dobavljen zemeljski plin in zneska za uporabo omrežij ter izvajanje meritev.

Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin

Obrazložitev računa

Oskrbo z zemeljskim plinom odjemalcu zagotavljata dobavitelj zemeljskega plina in operater distribucijskega omrežja, ki sta lahko združena v okviru enega podjetja ali pa gre za dve različni podjetji.

Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin

Cena zemeljskega plina

Cena zemeljskega plina, ki jo plača odjemalec, je sestavljena iz cene za energent, cene za uporabo omrežij in izvajanje meritev, dodatkov, prispevkov, trošarine in DDV.

Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin

Moja poraba zemeljskega plina

Operater sistema mora brezplačno periodično obveščati končne odjemalce, ki so uporabniki sistema, na katerem opravlja dejavnost operaterja sistema, o njihovi porabi zemeljskega plina ter o značilnostih te porabe in sicer tako pogosto, da lahko sami uravnavajo svojo porabo zemeljskega plina.

Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin

Moja poraba

Odjemalec lahko pridobi podatke o svoji porabi od dobavitelja zemeljskega plina, operaterja sistema ali pa enostavno sam odčita števčno stanje merilne naprave.

Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin