Razčlenitev računa

Odjemalec s povprečno letno porabo zemeljskega plina 10.769 kWh plača v letnem strošku oskrbe z plinom na sliki 1 prikazane deleže sestavin celotnega zneska.

Vir: podatki Agencije za energijo, na dan 31.12.2016

 

Pri večji količini letne porabe npr. 100.769 kWh se deleži posameznih sestavin na računu spremenijo kot prikazuje slika 2. Z večjo porabo se povišuje predvsem delež zneska za dobavljen zemeljski plin ter delež prispevkov in dajatev, zmanjšuje pa delež zneska za uporabo omrežja in izvajanje meritev odjema.

Vir: podatki Agencije za energijo, na dan 31.12.2016

 

Znesek za dobavljen zemeljski plin je ovrednoten z povprečno ceno zemeljskega plina v EUR/kWh in količino porabljenega plina. Cena plina kot energenta se oblikuje tržno ter je odvisna od izbranega dobavitelja oz. ponudbe za dobavo zemeljskega plina.

 

Znesek omrežnine na zgornji sliki vsebuje:

  • omrežnino za distribucijo se izračuna na osnovi tarifnih postavk določenih v Aktu o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina  posameznega operaterja distribucijskega sistema. Višina zneska je odvisna od priključne moči, zakupljene zmogljivosti in količine letnega odjema Ceniki tarifnih postavk so na voljo pri operaterjih distribucijskih sistemov ter na spletni strani Agencije za energijo.
  • omrežnine za meritve, ki se izračuna na enak način, pri čemer je višina zneska pogojena z lastništvom, velikostjo in tipom merilne naprave ter  odgovornostjo za vzdrževanje, overjanje in menjavo merilnih naprav.

Prispevek za energetsko učinkovitost (PEU) so operaterji dolžni zaračunati odjemalcem v skladu z določili UREDBE o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014 ). Višina zneska na računu je odvisna od porabljene količine zemeljskega plina.

Okoljsko dajatev - CO2 so v skladu z določili UREDBE o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013) dolžni plačati vsi odjemalci, ki uporabljajo zemeljski plin za ogrevanje. Višina zneska na računu je odvisna od porabljene količine zemeljskega plina.

Prispevek za OVE in SPTE so na podlagi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 46/2015) dolžni plačati vsi končni odjemalci električne energije, trdnih in tekočih fosilnih goriv, utekočinjenega naftnega in zemeljskega plina ter daljinske toplote. Višina zneska na računu je odvisna od porabljene količine zemeljskega plina.

Trošarina se zaračunava vsem porabnikom energentov v Republiki Sloveniji po določilih Zakona o trošarinah in Uredbe o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014).  Pri oskrbi z zemeljskim plinom je višina zneska na računu odvisna od porabljene količine zemeljskega plina.

Davek na dodano vrednost(DDV) se obračuna na vse navedene sestavine računa v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Stopnja DDV pri oskrbi z zemeljskim plinom znaša 22 %.

Informativni podatki o višini letnih stroškov oskrbe z zemeljskim plinom v posamezni lokalni skupnosti so na voljo v spletni aplikaciji Agencije za energijo.

Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 11:14
Datum posodobitve
21.11.2017 14:34
Ključne besede
račun razčlenitev računa
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka