Pravice, povezane s pogodbo o dobavi

Pravica do sklenitve pogodbe z dobaviteljem

Končni odjemalci plina, priključeni na prenosni ali distribucijski sistem, imajo pravico do dobave plina na podlagi pogodbe z dobaviteljem ne glede na to, v kateri državi članici Evropske unije je dobavitelj registriran. Dobavitelj mora pred sklenitvijo pogodbe izpolnjevati določene zahteve o izvajanju dejavnosti dobave plina v Republiki Sloveniji.

 

Predpisana vsebina in oblika pogodbe o dobavi

Pogodba o dobavi plina med malim poslovnim odjemalcem in dobaviteljem plina mora biti sklenjena v pisni ali elektronski obliki v skladu s predpisi o elektronskem poslovanju in mora določati najmanj naslednje:

 • ime in naslov dobavitelja,
 • ceno in plačilne pogoje,
 • pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z neizpolnjevanjem pogodbe,
 • vrste storitev, ki ji nudi dobavitelj, in ponujeno raven kakovosti storitev,
 • načine pridobivanja podatkov o veljavnih tarifah in stroških vzdrževanja,
 • trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in odpoved pogodbe ali storitev ter navedbo, ali je dovoljen brezplačni odstop od pogodbe,
 • dogovore o nadomestilu in povračilu v primeru, da ni dosežena raven kakovosti storitev iz pogodbe, vključno z nenatančnim ali zapoznelim obračunavanjem dobavljenega plina ali vzdrževalnih storitev ter
 • informacije o pravicah malih poslovnih odjemalcev in vsemi informacijami, ki jih morajo dobavitelji pregledno sporočati ob predložitvi računov in na svojih spletnih straneh.

 

Pravica odstopa od pogodbe o dobavi

Mali poslovni odjemalec lahko odstopi od pogodbe o dobavi brez plačila pogodbene kazni, odškodnine, nadomestila ali kakršnega koli drugega plačila zaradi odstopa od pogodbe pred določenim rokom, če odpoved začne učinkovati najmanj eno leto po sklenitvi pogodbe.
 
Zaradi menjave dobavitelja lahko mali poslovni odjemalec od pogodbe o dobavi odstopi brez odpovednega roka. Če v primeru iz prejšnjega odstavka odstop učinkuje prej kot eno leto po sklenitvi pogodbe, nosi odjemalec posledice, ki jih za predčasni odstop od pogodbe o dobavi določa ta pogodba.

 

Splošni pogodbeni pogoji

Sestavni del pogodbe o dobavi so splošni pogodbeni pogoji, ki morajo biti pravični in znani vnaprej, dobavitelj pa jih mora malemu poslovnemu odjemalcu zagotoviti pred sklenitvijo pogodbe, tudi če se pogodbe sklepajo po posrednikih.
 
Splošni pogodbeni pogoji morajo biti pregledni, objavljeni v jasnem in razumljivem jeziku ter ne smejo vsebovati nepogodbenih ovir za uveljavljanje pravic odjemalcev, na primer preobsežne pogodbene dokumentacije.
 
Splošni pogodbeni pogoji za male poslovne odjemalce so objavljeni na spletnih straneh posameznih dobaviteljev plina malim poslovnim odjemalcem.
Spremembo splošnih pogodbenih pogojev mora dobavitelj neposredno ter pregledno in razumljivo sporočiti malemu poslovnemu odjemalcu najmanj en mesec pred njihovo uveljavitvijo, če se sprememba nanaša na izpolnjevanje pogodbe z malim poslovnim odjemalcem. Obvestilo mora biti malim poslovnim odjemalcem poslano brezplačno na način, določen v pogodbi. Zaradi spremembe splošnih pogojev ima mali poslovni odjemalec pravico odstopiti od pogodbe o dobavi plina v enem mesecu po začetku veljavnosti spremenjenih splošnih pogojev brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni, o čemer ga mora dobavitelj v obvestilu tudi obvestiti.

 

Varstvo pred zavajajočimi in nepoštenimi načini prodaje

Dobavitelj ne sme sam ali prek posrednikov ali zastopnikov pri prodaji plina uporabljati zavajajočih ali nepoštenih poslovnih praks, ki vključujejo zlasti:

 • neresnično ali zavajajočo predstavitev družbe, ki jo oseba, ki nagovarja končnega odjemalca, zastopa ali v imenu in za račun katere deluje;
 • zavajajočo predstavitev ponudbe dobavitelja končnemu odjemalcu;
 • navajanje neresničnih razlogov za obisk končnega odjemalca;
 • neresnične ali zavajajoče navedbe v zvezi s pogodbenim razmerjem.

 

Meta informacije
Datum objave
07.10.2014 13:03
Datum posodobitve
11.05.2022 10:39
Ključne besede
moje pravice pogodba o dobavi dobavna pogodba splošni pogodbeni pogoji pogodbeni pogoji
Področja
Poslovni odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka