Postopek priključevanja

Prvi korak je pridobitev osnovne informacije, ali je na izbrani lokaciji že zgrajeno in aktivirano plinovodno omrežje. Če to obstaja, potencialni uporabnik operaterju distribucijskega oz. prenosnega sistema na zadevnem območju posreduje ustrezno izpolnjeno vlogo za izdajo soglasja za priključitev. Pri večini operaterjev je vloga za izdajo soglasja dostopna na njihovi spletni strani.

 

Če razlogi za zavrnitev ne obstajajo, operater izda soglasje za priključitev ter v njem navede pogoje za priključitev in predviden čas priključitve.

 

Če priključitev uporabnika operaterju povzroča nastanek nesorazmernih stroškov, ima uporabnik sistema pravico do priključitve samo, če sam krije nesorazmerno visoke stroške.

 

Po dokončnosti soglasja za priključitev operater in uporabnik skleneta pogodbo o priključitvi, ki ureja obseg dogovorjenih del, rok izvedbe, stroške izvedbe, medsebojne pravice in obveznosti z navedbo in razmejitvijo lastništva, upravljanje in vzdrževanja naprav, tehnične lastnosti, predvideni začetek uporabe plinskega priključka ter ostale podrobnosti. Po podpisu pogodbe in izpolnitvi plačilnih pogojev iz pogodbe se v skladu z dogovorjenim rokom in pogodbenimi določili izvede priključitev uporabnika oz. objektov in naprav.

 

Pogoj za pričetek uporabe plina je v skladu s tehničnimi predpisi izvedena in pregledana interna plinska inštalacija vključno z vgrajenimi plinskimi trošili. Po zaključku vseh del in tehničnem prevzemu inštalacij uporabnik oz. njegov pooblaščenec odda vlogo za uplinjanje plinske inštalacije.

 

Na osnovi vloge se pripravi pogodba o dostopu, ki odjemalcu zagotavlja pravico dostopa do plinovodnega omrežja za zmogljivost v skladu z izdanim soglasjem za priključitev. Po podpisu pogodbe o dostopu do sistema med odjemalcem in operaterjem mora bodoči odjemalec izbrati še dobavitelja zemeljskega plina in z njim skleniti pogodbo o dobavi.

 

Odjemalec lahko prosto izbira dobavitelja zemeljskega plina med vsemi dobavitelji, ki izvajajo dejavnost dobave na geografskem območju plinskega sistema, na katerega je odjemalec priključen.

 

Po podpisu pogodb in predloženih dokazilih o tehnični ustreznosti izvedenih plinskih instalacij, vgrajenih plinskih trošil ter potrebnih soglasij se izvede montaža merilne naprave, po potrebi regulatorja tlaka, uplinjanje plinske instalacije in zagon naprav.

 

Po uspešno izvedenem uplinjanju inštalacije in zagonu naprav lahko odjemalec prične uporabljati zemeljski plin.

Meta informacije
Datum objave
07.10.2014 14:32
Datum posodobitve
14.11.2017 09:15
Področja
Poslovni odjemalci Zemeljski plin