Zagotavljanje sistemskih storitev

Sistemske storitve so storitve, namenjene zagotavljanju varnega in neprekinjenega obratovanja elektroenergetskega sistema. Operater prenosnega sistema mora v vsakem trenutku zagotoviti ustrezen nivo sistemskih storitev. Ponudniki sistemskih storitev so proizvajalci elektrike, v določenih primerih pa tudi odjemalci. V slovenskem elektroenergetskem sistemu poznamo naslednje sistemske storitve:

Proces vzdrževanja frekvence (primarna regulacija frekvence)

Storitev je namenjena temu, da je v regulacijskem območju vsak trenutek zagotovljeno ravnotežje med proizvodnjo in porabo, tudi v primeru izpadov proizvodnih enot ali večjih porabnikov. Pri tem sodelujejo vsi proizvodni objekti, ne glede na državne meje. Ta rezerva sodi v sklop tako imenovane rotirajoče rezerve, ki jo zagotavljajo delujoči agregati z obratovanjem v delovni točki, ki omogoča ustrezne spremembe trenutne moči – ne na polni moči ali na tehničnem minimumu. To storitev so dolžni zagotavljati vsi proizvajalci elektrike, priključeni na prenosno omrežje.

Avtomatski proces povrnitve frekvence (sekundarna regulacija frekvence)

Storitev je namenjena izravnavanju izmenjav po motnjah v sistemu. Po nastopu motnje vsi delujoči agregati v bližini motnje reagirajo na spremembo v okviru procesa vzdrževanja frekvence. Ker se ta ne ozira na državne meje in načrtovane izmenjave med sosednjimi sistemi, se takoj po motnji in po delovanju procesa vzdrževanja frekvence izmenjave na mednarodnih vodih spremenijo. Prav tako proces vzdrževanja frekvence zaradi svoje narave (P-regulatorji) povzroči določeno regulacijsko napako, se pravi, da se na novo vzpostavljena frekvenca razlikuje od želene vrednosti. Najkasneje v 30 sekundah mora začeti delovati avtomatski proces povrnitve frekvence, ki mora pokriti odstopanja izmenjav in korigirati odstopanje frekvence najkasneje v 15 minutah. Delovanje avtomatskega procesa povrnitve frekvence vodi centralni regulator, ki deluje pri operaterju prenosnega sistema. Na ta regulator so priključene vse enote, ki sodelujejo v avtomatskem procesu povrnitve frekvence. Moč za avtomatski proces povrnitve frekvence zagotavljajo agregati, priključeni na omrežje v okviru svoje rotirajoče rezerve. To sistemsko storitev lahko zagotavljajo le proizvodni objekti, priključeni na slovensko proizvodno omrežje. Operater prenosnega sistema praviloma izbere ponudnike v postopku bilateralnih pogajanj.

Ročni proces povrnitve frekvence (terciarna regulacija frekvence)

Storitev je namenjena nadomestitvi izrabljene rezerve moči za avtomatski proces povrnitve frekvence in s tem vzpostavitvi normalnega stanja rezerv pri regulaciji frekvence. Po delovanju avtomatskega procesa povrnitve frekvence se namreč trenutne moči agregatov, ki v njej sodelujejo, spremenijo. Tako se lahko zgodi, da ti agregati ne zmorejo več zagotoviti zadostne rezerve. Takrat se vključijo enote, ki sodelujejo v ročnem procesu povrnitve frekvence in prevzamejo del obremenitve enot, ki sodelujejo v avtomatskem procesu povrnitve frekvence in s tem sprostijo zahtevano rezervo v teh enotah. V ročnem procesu povrnitve frekvence lahko sodelujejo agregati, priključeni na omrežje v okviru rotirajoče rezerve, kot tudi agregati, ki se lahko najkasneje v 12,5 minutah (tudi v 15 minutah) sinhronizirajo z omrežjem in prevzamejo zahtevano moč. Rezerva za ročni proces povrnitve frekvence, ki jo včasih imenujemo tudi minutna rezerva, mora nadomestiti izpad največje enote v regulacijskem območju. Rezervo za ročni proces povrnitve frekvence lahko ponudijo tudi odjemalci elektrike, ki se odzovejo s prilagajanjem odjema, lahko pa jo zagotavljajo tudi proizvodni objekti izven slovenskega regulacijskega območja. Operater prenosnega sistema ponudnike praviloma izbere na dražbi.

Regulacija napetosti

Storitev je namenjena vzdrževanju napetostnih razmer znotraj predpisanih mej. Na nivoju prenosa je v obratovalnih navodilih zahtevano, da morajo vse elektrarne, priključene na 110-kV, 220-kV in 400-kV omrežje, sodelovati v regulaciji napetosti s svojim napetostnimi regulatorji. Ti proizvajalci ne smejo neupravičeno izklopiti svojih napetostnih regulatorjev. S proizvajanjem jalove moči se lahko zniža razpoložljiva proizvodnja delovne moči elektrarna zaradi omejitev generatorja, transformatorja ali povezovalnega voda. Operaterji sodelujejo v regulaciji napetosti tudi z zagotavljanjem ustrezne konfiguracije omrežja z nastavitvami transformatorskih odcepov in stikalnimi manipulacijami. Pri regulaciji napetosti lahko sodelujejo tudi kompenzacijske naprave, ki so v lasti podjetij za prenos ali distribucijo. Včasih so se v ta namen uporabljali le prevzbujeni neobremenjeni sinhronski stroji, medtem ko imamo danes na voljo tudi sodobne naprave močnostne elektronike iz družine FACTS (Flexible Alternating Current Transmission Systems) naprav. Odjemalci sodelujejo pri regulaciji napetosti predvsem z zagotavljanjem ustrezne kompenzacije jalove energije v obsegu, ki ga predpiše operater prenosnega sistema. To sistemsko storitev je mogoče zagotavljati le z objekti in napravami, ki so priključeni na slovensko prenosno omrežje. Za zagotavljanje ustreznih napetostnih razmer v prenosnem omrežju operater s pogajanji izbere ustrezne ponudnike te sistemske storitve.

Zagon agregatov brez zunanjega napajanja (Black Start)

Storitev je namenjena zagotovitvi omrežne napetosti po morebitnem razpadu sistema. Pri razpadu sistema izpadejo vsi napajalni viri v omrežju. Če izpadejo tudi sosednji sistemi, ni mogoče začeti ponovno vzpostavljati sistema brez vsaj enega vira omrežne napetosti 50 Hz. V ta namen potrebujemo v sistemu agregate, ki so se sposobni zagnati brez zunanjega napajanja in s tem ustvariti pogoje za vzpostavitev omrežja. Ko vsaj en agregat proizvaja omrežno napetost, se lahko nanj sinhronizirajo ostali agregati, kar postopoma vodi k normalizaciji razmer. Taki agregati omogočajo tudi začasno otočno obratovanje posameznih delov omrežja v času do ponovne vzpostavitve sistema. Tudi to sistemsko storitev je mogoče zagotavljati le z objekti znotraj slovenskega elektroenergetskega sistema. V ta namen operater ustrezne ponudnike te sistemske storitve izbere s pogajanji.

 

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 10:12
Datum posodobitve
11.06.2019 11:05
Ključne besede
sistemske storitve primarna regulacija sekundarna regulacija terciarna regulacija black start regulacija napetosti
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos