Dostop do omrežja za čezmejne izmenjave

Uporabnik omrežja, ki želi električno energijo uvoziti, izvoziti ali jo prenesti čez slovensko prenosno omrežje, si mora zagotoviti dostop do čezmejnih prenosnih povezav. Za razliko od prenosa med dvema točkama slovenskega prenosnega omrežja, kjer nikoli ne prihaja do preobremenitev, pri čezmejnih prenosnih zmogljivostih povpraševanje po njih pogosto presega njihove zmogljivosti.

 

Dostop do omrežja pri čezmejnih izmenjavah električne energije v Evropski uniji ureja uredba Evropskih skupnosti (ES) št. 714/2009. Uredba predpisuje poenotene načine dodeljevanja prostih čezmejnih prenosnih zmogljivosti na tržnih podlagah in plačilo uporabe omrežja pri čezmejnih izmenjavah električne energije prek poravnalnega sklada. S sredstvi tega sklada si udeleženi operaterji prenosnega omrežja medsebojno pokrivajo stroške, nastale zaradi čezmejnih izmenjav. Posledica tega je, da uporabniki čezmejnih prenosnih zmogljivosti ne plačujejo enake cene za uporabo prenosnega omrežja kot drugi uporabniki omrežja.

 

Kadar povpraševanje po razpoložljivih čezmejnih prenosnih zmogljivostih (ČPZ) na določeni meji presega njihovo skupno višino, govorimo o omejenih ČPZ oziroma o prezasedenosti. V tem primeru Uredba 714/2009 zahteva dodeljevanje omejenih razpoložljivosti na tržni način, torej z uporabo implicitnih ali eksplicitnih dražb. Pri implicitnih dražbah poteka dodeljevanje razpoložljivih ČPZ hkrati s trgovanjem z energijo na borzi električne energije. Ker poteka trgovanje na borzah praviloma le za dan vnaprej ali za še krajša časovna obdobja od sklenitve posla do začetka dobave, se implicitno dodeljevanje ČPZ izvaja le za dan vnaprej. Za dodeljevanje za daljša časovna obdobja, kot je dodeljevanje ČPZ na letni ali mesečni ravni, se uporabljajo eksplicitne dražbe. Na njih se udeleženci potegujejo le za prenosne zmogljivosti, za nakup energije pa morajo poskrbeti posebej. Na slovenskih mejah imamo eksplicitno dodeljevanje za vsa časovna obdobja (letno, mesečno, dnevno), izjema je le meja z Italijo, kjer dodeljevanje ČPZ za dan vnaprej poteka z implicitnimi dražbami, ki se izvajajo v okviru spojitve trgov Slovenije in Italije.

 

Uredba 714/2009 tudi zahteva, da dodeljevanje ČPZ poteka koordinirano v okviru posameznih evropskih regij, ki so prav tako določene v uredbi. Slovenija tako z mejo z Italijo sodi v regijo Srednja južna Evropa (CSE), z mejo z Avstrijo pa v regijo Srednja vzhodna Evropa (CEE). Na teh dveh mejah se že nekaj let izvajajo skupne koordinirane dražbe za celotni regiji. Tako vse eksplicitne dražbe v regiji CSE izvaja dražbena hiša CASC.EU s sedežem v Luksemburgu, v regiji CEE pa dražbena hiša CAO s sedežem v nemškem Freisingu. Meja s Hrvaško ne sodi v nobeno od regij, določenih v uredbi. Do leta 2012 sta sistemska operaterja prenosnega omrežja Slovenije in Hrvaške razpoložljive ČPZ dodeljevala bilateralno, kar pomeni, da je vsak operater izvajal eksplicitne dražbe za eno smer prenosa. Od leta 2013 izvaja vse dražbe na tej meji, kot tudi na meji Hrvaške in Madžarske, dražbena hiša CAO.

 

ČPZ, ki jih udeleženec pridobi na dražbi, pomenijo samo pravico do njihove uporabe. Dejanska uporaba zmogljivosti pa se potrdi šele s tako imenovano nominacijo oziroma najavo voznih redov, ki jo imetnik pravice uporabe ČPZ v predpisanem roku izvede pri operaterju prenosnega omrežja. Pri tem se uporabljata tudi načeli uporabi ali prodaj in uporabi ali izgubi. Pri pravicah uporabe ČPZ, ki so pridobljene na eksplicitnih dražbah za leto ali mesec, se uporablja prvo načelo. Načelo uporabi ali izgubi pa se uporablja pri pravicah uporabe ČPZ, ki so bile pridobljene na eksplicitnih dražbah za dan vnaprej. Za ČPZ, ki so pridobljene na implicitnih dražbah, velja načelo hkratne nominacije. To pomeni, da so sklenjeni posli hkrati nominirani kot vozni redi pri udeleženih sistemskih operaterjih in je morebitno poznejše odstopanje od njih predmet obračuna odstopanj od najavljenih voznih redov. Načelo uporabi ali prodaj pomeni, da vse ČPZ, ki jih imetniki pravic uporabe niso nominirali, operaterji prenosnih sistemov dodelijo na dražbi za naslednje krajše obdobje, praviloma za dan vnaprej. Imetniki predhodnih pravic uporabe ČPZ dobijo zmogljivosti plačane po ceni, ki je bila dosežena na omenjeni dražbi za krajše časovno obdobje. Načelo uporabi ali izgubi pa pomeni, da imetnik pravic uporabe ČPZ, ki jih ni nominiral, ne uporabi, vseeno pa jih mora plačati. Operater prenosnega sistema te zmogljivosti dodeljuje v okviru dodeljevanja znotraj dneva (angl. Intraday).

 

Uredba 714/2009 predpisuje namensko uporabo prihodkov od dražb za razpoložljive ČPZ. O njihovi uporabi energetski regulator vsako leto poroča v poročilu, ki je pripravljeno za obdobje od 1. julija predhodnega leta do 30. junija tekočega leta. Pogoje za dostop do ČZP in njihove vrednosti za vsako mejo posebej objavlja operater prenosnega omrežja na svojih spletnih straneh.

 

Poročila o realiziranih prihodkih od prezasedenosti in njihovi porabi:


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 10:09
Datum posodobitve
02.03.2021 08:31
Ključne besede
čezmejne prenosne zmogljivosti čpz eksplicitna dražba
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos