Dostop do omrežja za izmenjave med trgovalnimi območji

Uporabnik omrežja, ki želi električno energijo uvoziti, izvoziti ali jo prenesti čez slovensko prenosno omrežje, si mora zagotoviti dostop do prenosnih povezav med slovenskim in sosednjimi trgovalnimi območji. Za razliko od prenosa med dvema točkama slovenskega prenosnega omrežja, kjer nikoli ne prihaja do preobremenitev, pri medobmočnih prenosnih zmogljivostih povpraševanje po njih pogosto presega njihove zmogljivosti.

 

Področje dostopa do omrežja pri medobmočnih izmenjavah električne energije v Evropski uniji ureja Uredba (EU) 2019/943 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o notranjem trgu električne energije. Uredba predpisuje poenotene načine dodeljevanja razpoložljivih medobmočnih prenosnih zmogljivosti (MPZ) na tržnih podlagah in mehanizem medsebojnih nadomestil operaterjev prenosnih sistemov za pokrivanje stroškov, nastalih zaradi gostovanja čezmejnih pretokov električne energije po njihovih omrežjih. Posledica tega mehanizma je, da uporabniki MPZ plačujejo enake cene za uporabo prenosnega omrežja kot drugi uporabniki omrežja.

 

Kadar povpraševanje po razpoložljivih MPZ na določeni meji presega njihovo skupno višino, govorimo o omejenih MPZ oziroma o prezasedenosti. V tem primeru Uredba 2019/943 zahteva dodeljevanje omejenih razpoložljivosti na tržni način, to je z uporabo implicitnih ali eksplicitnih dražb. Pri implicitnih dražbah poteka dodeljevanje razpoložljivih MPZ hkrati s trgovanjem z energijo na borzi električne energije. Ker poteka trgovanje na borzah le za dan vnaprej ali znotraj dneva, se implicitno dodeljevanje MPZ izvaja le za ti dve časovni obdobji. Tako dodeljevanje imenujemo tudi spajanje trgov električne energije. Pri dodeljevanju MPZ za daljša časovna obdobja od dneva vnaprej pa govorimo o terminskem dodeljevanju zmogljivosti. Za terminsko dodeljevanje zmogljivosti se uporabljajo eksplicitne dražbe, na katerih se udeleženci potegujejo le za pravico do zmogljivosti. Ločimo fizične in finančne pravice. Imetniki fizičnih pravic lahko slednje tudi uporabljajo za prenos energije, medtem ko so imetniki finančnih pravic MPZ upravičeni le do nadomestila v višini produkta pridobljene količine in cenovne razlike med trgoma pri trgovanju za dan vnaprej. Na vseh slovenskih mejah trgovalnih območij se zmogljivosti v okviru vseevropskega spajanja trgov implicitno dodeljujejo za dan vnaprej in znotraj dneva, medtem ko se na terminskih trgih z uporabo eksplicitnih dražb dodeljujejo fizične pravice do MPZ na letni in mesečni ravni.

 

Poročila o realiziranih prihodkih od prezasedenosti in njihovi porabi:


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 10:09
Datum posodobitve
16.03.2023 13:56
Ključne besede
čezmejne prenosne zmogljivosti čpz eksplicitna dražba
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos