Regulativni okvir

Agencija za energijo je za obdobje od 1.1.2023 do 31.12.2023 (v nadaljevanju 2023) določila raven upravičenih stroškov elektrooperaterjev in s tem uveljavila pogoje za določitev tarifnih postavk za omrežnino za uporabo elektroenergetskega sistema na podlagi Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje.

 

Pri določitvi regulativnega okvira za obdobje 2023 je agencija podrobno obravnavala naslednja področja:

 • porabo električne energije
 • predviden razvoj omrežne infrastrukture in raven kakovosti storitev elektrooperaterjev
 • upravičene stroške elektrooperaterjev
 • tarifne postavke za omrežnino po posameznih odjemnih skupinah

 

Določitev regulativnega okvira

Agencija je na podlagi analiz poslovanja elektrooperaterjev v preteklih obdobjih, projekcij porabe električne energije in naložbenih načrtov določila višino upravičenih stroškov za sistemskega in distribucijskega operaterja. Upravičene stroške elektrooperaterjev sestavljajo:

 • nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja
 • nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja
 • stroški električne energije za izgube v sistemu
 • stroški storitev prožnosti
 • stroški amortizacije
 • reguliran donos na sredstva
 • stroški sistemskih storitev
 • kakovost oskrbe
 • stroški raziskav in inovacij
 • vpliv uspešnosti naložb na upravičene stroške
 • spodbude

 

Viri za pokrivanje upravičenih stroškov so omrežnina in drugi prihodki. Pri določitvi virov za pokrivanje upravičenih stroškov se ustrezno upoštevajo tudi odstopanja od regulativnega okvira prejšnjih let in načrtovana izravnava za tekoče regulativno obdobje.

 

Agencija je z odločbo določila regulativni okvir za posameznega elektrooperaterja, v kateri je določila tudi tarifne postavke za omrežnino, ki ostajajo enake tarifnim postavkam omrežnine za leto 2022. Prav tako je tarifne postavke za omrežnine objavila v Uradnem listu RS, št. 161/22.

Meta informacije
Datum objave
30.09.2014 13:02
Datum posodobitve
30.01.2023 09:58
Ključne besede
omrežnina regulativni okvir upravičeni stroški
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos