Regulativni okvir

Agencija za energijo je za obdobje 2019–2021 določila raven upravičenih stroškov elektrooperaterjev in s tem uveljavila pogoje za določitev tarifnih postavk za omrežnino za uporabo elektroenergetskega sistema na podlagi Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje.

Pri določitvi regulativnega okvira za obdobje 2019–2021 je agencija podrobno obravnavala naslednja področja:

 • porabo električne energije
 • predviden razvoj omrežne infrastrukture in raven kakovosti storitev elektrooperaterjev
 • upravičene stroške elektrooperaterjev
 • tarifne postavke za omrežnino po posameznih odjemnih skupinah

Določitev regulativnega okvira

Agencija je na podlagi analiz poslovanja elektrooperaterjev v preteklih obdobjih, projekcij porabe električne energije in naložbenih načrtov določila višino upravičenih stroškov za sistemskega in distribucijskega operaterja. Upravičene stroške elektrooperaterjev sestavljajo:

 • nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja
 • nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja
 • stroški električne energije za izgube v sistemu
 • stroški amortizacije
 • reguliran donos na sredstva
 • stroški sistemskih storitev
 • kakovost oskrbe
 • stroški raziskav in inovacij
 • spodbude

Viri za pokrivanje upravičenih stroškov so omrežnina in drugi prihodki. Pri določitvi virov za pokrivanje upravičenih stroškov se ustrezno upoštevajo tudi odstopanja od regulativnega okvira prejšnjih let in načrtovana izravnava za tekoče regulativno obdobje.

Spremembe tarifnih postavk

Upoštevanje kriterijev za določitev in način izračuna elementov regulativnega okvira za obdobje 2019–2021 se odraža v naslednjih spremembah tarifnih postavk omrežnine:

 • tarifne postavke omrežnine za prenosni sistem se bodo v regulativnem obdobju 2019-2021 letno zviševale za 0,65 odstotka
 • tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem se bodo v regulativnem obdobju 2019-2021 letno zniževale za 5,13 odstotka.

Vpliv sprememb tarifnih postavk omrežnine na končno ceno oskrbe

Navedene spremembe tarifnih postavk omrežnine bodo imele - ob predpostavki nespremenjenih cen električne energije, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za delovanje operaterja trga, trošarine in DDV glede na predhodno leto - naslednji vpliv na končno ceno oskrbe z električno energijo:

 • značilni gospodinjski odjemalec z letno porabo 3500 kWh bo imel glede na predhodno leto v letu 2019 za 8,06 evra nižji letni strošek za oskrbo z električno energijo, v letu 2020 za 9,74 evra in v letu 2021 za 8,20 evra;
 • značilni industrijski odjemalec z letno porabo 50 MWh bo imel glede na predhodno leto v letu 2019 za 193,85 evra nižji letni strošek za oskrbo z električno energijo, v letu 2020 za 183,68 evra in v letu 2021 za 173,89 evra;
 • značilni industrijski odjemalec z letno porabo 2 GWh bo imel glede na predhodno leto v letu 2019 za 1376,43 evra nižji letni strošek za oskrbo z električno energijo, v letu 2020 za 1297,47 evra in v letu 2021 za 1234,05 evra;
 • značilni industrijski odjemalec z letno porabo 24 GWh bo imel glede na predhodno leto v letu 2019 za 13.534,39 evra nižji letni strošek za oskrbo z električno energijo, v letu 2020 za 12.751,44 evra in v letu 2021 za 12.146,52 evra.

Agencija je z odločbo določila regulativni okvir za posameznega elektrooperaterja, v kateri je določila tudi tarifne postavke za omrežnino. Prav tako je tarifne postavke za omrežnine objavila v Uradnem listu RS, št. 82/18.

Meta informacije
Datum objave
30.09.2014 13:02
Datum posodobitve
08.01.2019 09:55
Ključne besede
omrežnina regulativni okvir upravičeni stroški
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos