Razvojni in naložbeni načrti

Operater prenosnega omrežja vsaki dve leti pripravi načrte razvoja prenosnega omrežja za obdobje desetih let, ki jih ovrednoti in k njim poda soglasje ministrstvo, pristojno za energijo. V načrtih so upoštevane strateške usmeritve nacionalne energetike, pri načrtovanju pa je uporabljena predpisana metodologija, ki upošteva dolgoročne napovedi porabe, analize pričakovanih obratovalnih stanj, stopnjo zanesljivosti napajanja porabnikov in ekonomske analize ter tudi morebitne lokacije novih večjih proizvodnih virov. V načrtih razvoja je določen načrtovani fizični in vrednostni obseg naložb v nove objekte in obnovo obstoječih objektov elektroenergetske infrastrukture na prenosnem omrežju. Zadnji načrt razvoja prenosnega omrežja Republike Slovenije je bil izdelan za obdobje 2019–2028. Operater prenosnega omrežja v svojih razvojnih načrtih do leta 2028 upošteva temeljne smernice, ki zajemajo zagotavljanje ustreznih prenosnih zmogljivosti prenosnega sistema Slovenije, nove povezave s sosednjimi elektroenergetskimi sistemi, obvladovanje nenadzorovanih pretokov moči ter zagotovitev ustreznih napetostnih razmer in zanesljivega ter varnega obratovanja v skladu s priporočili in kriteriji evropske zveze sistemskih operaterjev - ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity).  Kot odgovor na spremenjene razmere v omrežju ter za doseganje ustrezne stabilnosti in učinkovitosti EES pri zadostitvi evropskih energetskih zahtev ima za boljšo izkoriščenost obstoječe infrastrukture vse pomembnejšo vlogo uvajanje tehnologij pametnih omrežij.

Poleg načrta razvoja prenosnega omrežja operater sistema v letu, v katerem agencija odloča o regulativnem okviru, zaradi določitve regulativnega okvira pripravi naložbeni načrt in ga predloži agenciji do 31. januarja. V naložbenem načrtu operater sistema finančno ovrednoti naložbe iz veljavnega desetletnega razvojnega načrta, ki jih bo izvedel v naslednjem regulativnem obdobju. V naložbenem načrtu operater posebej razkrije naložbe, ki jih bo financiral iz namenskih prihodkov za upravljanje prezasedenosti čezmejnih vodov skladno z Uredbo 714/2009. V postopku določitve regulativnega okvira agencija naložbeni načrt preveri in oceni. Navedena ocena je podlaga za določitev načrtovanih upravičenih stroškov operaterja v naslednjem regulativnem obdobju.

Meta informacije
Datum objave
24.09.2014 15:53
Datum posodobitve
11.06.2019 11:06
Ključne besede
razvojni načrti naložbeni načrti
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos