Projekti skupnega interesa

Projekti skupnega interesa (Projects of Common Interest - PCI) so kategorija projektov, ki jih je Evropska komisija opredelila kot ključno prednostno nalogo pri povezovanju infrastrukture energetskega sistema Evropske unije. Projekti skupnega interesa so namenjeni doseganju ciljev energetske in podnebne politike EU. To sta cenovno dostopna, varna in trajnostna energija za vse njene državljane ter razogljičenje gospodarstva do leta 2050 v skladu s Pariškim sporazumom.
Projekt skupnega interesa mora pomembno vplivati na energetske trge in povezovanje trgov v vsaj dveh državah EU. Prav tako mora spodbujati konkurenco na energetskih trgih in prispevati k energetski varnosti EU z diverzifikacijo virov ter prispevati k zmanjšanju podnebnih sprememb in povečanju uporabe obnovljivih virov energije.
Ti projekti so upravičeni do javnih sredstev. Seznam projektov skupnega interesa se posodobi vsaki dve leti.

 

Več o PCI na strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo RS.

 

 

Pojasnilo agencije glede izvedbe 4. odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 869/2022

Uredba (EU) št. 869/2022 v 4. odstavku 17. člena določa, da mora vsak nacionalni regulativni organ objaviti svojo metodologijo in merila, ki se uporabljajo za vrednotenje naložb v projekte za infrastrukturo električne energije in plina ter večjih tveganj teh projektov. V zvezi s tem je Agencija za energijo posredovala Evropski komisiji naslednje pojasnilo.

 

 

Odločitev o čezmejni razporeditvi stroškov za povezavo Cirkovce–Pince

Agencija za energijo je od sistemskega operaterja, družbe ELES, d.o.o., prejela zahtevek za naložbo v zvezi z izgradnjo daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce–Pince in razdelilno-transformatorske postaje 400/110 kV Cirkovce, ki predstavlja slovenski del projekta skupnega interesa PCI 3.9.1. Interkonekcija med Žerjavincem (HR), Hevizom (HU) in Cirkovcami (SI). Glede na to, da se bodo izvedbena dela izvajala izključno v Republiki Sloveniji ter da drugim državam v regiji projekt ne zagotavlja pomembnega neto pozitivnega učinka, je Agencija za energijo izdala odločbo, s katero je strošek naložbe za projekt DV 2 x 400 kV Cirkovce–Pince in RTP 400/110 kV Cirkovce v celoti razporedila sistemskemu operaterju slovenskega prenosnega sistema električne energije, družbi ELES, d.o.o. Odločba je objavljena tukaj.

Meta informacije
Datum objave
25.11.2014 12:50
Datum posodobitve
02.02.2023 13:31
Ključne besede
eles pci projekti skupni interes cirkovce pince
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos