Projekti skupnega interesa

Poseben pomen v načrtu razvoja prenosnega omrežja zavzemajo projekti skupnega interesa (Projects of Common Interest - PCI), v okviru katerih je Evropska komisija podala dolgoročno vizijo in smernice za vseevropsko energetsko infrastrukturo. V teh smernicah je opredeljenih devet strateških infrastrukturnih prednostnih koridorjev na področju električne energije, plina in nafte ter tri vseevropska prednostna območja za elektroenergetske avtoceste, pametna omrežja in omrežja za prevoz ogljikovega dioksida. Pogoj za uvrstitev posameznega projekta na seznam je, da mora prinašati znatne koristi vsaj dvema državama članicama, prispevati k tržni integraciji energijskih trgov in dodatni konkurenci, izboljšati zanesljivost oskrbe in zmanjšati emisije CO2. Izvajanje projektov skupnega interesa bo podprto s številnimi ugodnostmi, kamor spadajo predvsem hitrejši postopki izdaje dovoljenj in s tem povezani nižji upravni stroški, večja privlačnost za investitorje ob možnosti čezmejne razporeditve stroškov državam, ki bodo imele od posameznega projekta največ koristi, do možnosti finančne pomoči iz evropskih skladov.

 

Več o PCI na strani Ministrstva za infrastrukturo RS.

 

Evropska uredba o smernicah za energetsko infrastrukturo št. 347/2013/EU v sedmem odstavku 11. člena določa, da nacionalni regulativni organi, ki sodelujejo v okviru Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev, vzpostavijo in dajo javnosti na voljo nabor kazalnikov in ustreznih referenčnih vrednosti za primerjavo stroškov naložbe na enoto za primerljive projekte infrastrukturnih kategorij.

 

Pojasnilo agencije glede izvedbe 6. točke 13. člena Uredbe (EU) št. 347/2013

Uredba (EU) št. 347/2013 v 6. točki 13. člena določa, da mora vsak nacionalni regulativni organ objaviti svojo metodologijo in merila, ki se uporabljajo za vrednotenje naložb v projekte za infrastrukturo električne energije in plina ter večjih tveganj teh projektov. V zvezi s tem je Agencija za energijo posredovala Evropski komisiji naslednje pojasnilo.

 

Odločitev o čezmejni razporeditvi stroškov za povezavo Cirkovce–Pince

Agencija za energijo je od sistemskega operaterja, družbe ELES, d.o.o., prejela zahtevek za naložbo v zvezi z izgradnjo daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce–Pince in razdelilno-transformatorske postaje 400/110 kV Cirkovce, ki predstavlja slovenski del projekta skupnega interesa PCI 3.9.1. Interkonekcija med Žerjavincem (HR), Hevizom (HU) in Cirkovcami (SI). Glede na to, da se bodo izvedbena dela izvajala izključno v Republiki Sloveniji ter da drugim državam v regiji projekt ne zagotavlja pomembnega neto pozitivnega učinka, je Agencija za energijo izdala odločbo, s katero je strošek naložbe za projekt DV 2 x 400 kV Cirkovce–Pince in RTP 400/110 kV Cirkovce v celoti razporedila sistemskemu operaterju slovenskega prenosnega sistema električne energije, družbi ELES, d.o.o. Odločba je objavljena tukaj.

Meta informacije
Datum objave
25.11.2014 12:50
Datum posodobitve
24.02.2022 15:17
Ključne besede
eles pci projekti skupni interes cirkovce pince
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos