Kakovost oskrbe

Kakovost storitev operaterja sistema se ugotavlja glede na posamezne dimenzije kakovosti izvajanja storitev operaterjev sistema, ki vplivajo na dostopnost uporabnikov do storitev in njihovo zadovoljstvo s storitvami, in sicer:

  • trajanje in pogostost prekinitev delovanja sistema
  • čas, potreben za popravila sistema
  • čas za obravnavanje pritožb in posredovanje informacij
  • čas, potreben za priključitev na sistem
  • druge dimenzije kakovosti storitev, določene v splošnem aktu agencije

 

Za posamezne dimenzije kakovosti agencija za vsakega operaterja sistema zemeljskega plina oziroma za območje sistema zemeljskega plina določi referenčne vrednosti kakovosti storitev, ki glede na stanje sistema, dosedanje izvajanje dejavnosti in poslovanje na sistemu predstavljajo realen cilj zagotavljanja kakovosti storitev.

 

Operater sistema je odgovoren za kakovost oskrbe tudi v primeru, če sam ne opravlja vseh storitev, glede katerih se ugotavljajo dosežene vrednosti parametrov posameznih dimenzij kakovosti.

 

Monitoring kakovosti oskrbe

Operater sistema je dolžan izvajati meritve ugotavljanja parametrov dimenzij kakovosti storitev, izračunavati te parametre in jih sporočati agenciji na predpisan način in v predpisanih rokih.

 

Agencija lahko opravi nadzor monitoringa kakovosti pri operaterju sistema ali pri osebi, ki opravlja monitoring.

 

Zajamčeni standardi kakovosti oskrbe

Minimalni standardi kakovosti storitev operaterja sistema v obliki zajamčenih standardov, ki jih mora zagotavljati operater sistema, so določeni z minimalnimi vrednostmi parametrov kakovosti storitev, ki jih mora operater sistema zagotavljati za vsako prevzemno-predajno mesto.

 

Če operater sistema zemeljskega plina posameznemu uporabniku sistema krši zajamčeni standard kakovosti in je kršitev nastala zaradi operaterja sistema, je dolžan uporabniku sistema na njegovo pisno zahtevo plačati nadomestilo.

 

Višino nadomestila ter način in roke plačila nadomestila za posamezno vrsto kršitve določi agencija s splošnim aktom tako, da operaterje sistema  odvrača od ponavljanja kršitev.

 

Če uporabniku sistema operater ne plača nadomestila v predpisanem roku po vložitvi pisne zahteve, odloči o pravici do nadomestila na zahtevo uporabnika sistema agencija. Postopka določitve nadomestila agencija ne more uvesti po uradni dolžnosti.

 

Ne glede na plačilo nadomestila lahko uporabnik sistema od operaterja sistema po splošnih predpisih o odškodninski odgovornosti zahteva povrnitev škode zaradi kršitve zajamčenega standarda kakovosti, če škoda presega plačano nadomestilo.

 

Operater sistema mora ob priključitvi na sistem zemeljskega plina obvestiti gospodinjskega odjemalca o njegovih pravicah do oskrbe z zemeljskim plinom določene kakovosti po razumni ceni v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi akti.
Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 11:33
Datum posodobitve
29.10.2021 13:56
Področja
Gospodinjski odjemalci Skupna kontaktna točka