Udeleženci na trgu z zemeljskim plinom

Gospodinjski odjemalec

Gospodinjski odjemalec kupuje zemeljski plin izključno za potrebe lastnega gospodinjstva.

 

Udeleženci na trgu z zemeljskim plinom

Udeleženci na trgu z zemeljskim plinom

 

Nabavni vir zemeljskega plina

Je lahko proizvajalec plina, mednarodne borze ali pa trgovci na veleprodajnem trgu.

 

Operater prenosnega sistema

Izvaja transport plina na večjih razdaljah od mejnih vstopnih točk v Slovenijo do izstopnih točk posameznih mest in naselij oziroma večjih industrijskih odjemalcev. V Sloveniji je to družba Plinovodi, d.o.o.

 

Operaterji distribucijskih sistemov

Prevzamejo plin iz prenosnega sistema ter ga transportirajo znotraj mest in naselij do na distribucijsko omrežje priključenega odjemalca. Podatki o operaterjih distribucijskih sistemov in lokalnih skupnostih, v katerih izvajajo distribucijo zemeljskega plina, so na voljo v letnem poročilu agencije o stanju na področju energetike v Sloveniji ter na Seznamu lokalnih skupnosti, v katerih je omogočena oskrba z zemeljskim plinom. Podatki  o velikosti distribucijskih sistemov, številu odjemnih mest in distribuiranih količinah plina na posameznih geografskih območjih, so razvidni iz seznama Osnovni podatki o izvajanju dejavnosti distribucije zemeljskega plina.

 

Operaterja prenosnega in distribucijskega sistema sta odgovorna predvsem za razvoj omrežja zemeljskega plina, varno obratovanje, vzdrževanje in zagotavljanje ustrezne zmogljivosti sistema ter izvajanje meritev porabe.

 

Dobavitelji zemeljskega plina

Odjemalcem omogočajo nakup plina kot energenta. Odjemalec ima pravico menjati dobavitelja in lahko izbira med ponudbami vseh dobaviteljev zemeljskega plina, ki ponujajo plin v posamezni lokalni skupnosti. Odjemalcem zemeljskega plina je omogočeno, da prek spletne aplikacije za primerjavo stroškov oskrbe z zemeljskim plinom spremljajo aktualne cene pri različnih dobaviteljih zemeljskega plina.

 

Agencija za energijo skrbi za pravilno delovanje trga z zemeljskim plinom in zagotavljanje pravic odjemalcem.
Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 07:18
Datum posodobitve
08.03.2024 14:14
Ključne besede
trg z zemeljskim plinom
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin