Razčlenitev računa

Odjemalec s povprečno letno porabo zemeljskega plina 10.000 kWh plača v letnem strošku oskrbe s plinom na sliki 1 prikazane deleže sestavin celotnega zneska.

Slika 1, vir: podatki Agencije za energijo, maj 2019

 

Pri večji količini letne porabe, npr. 100.000 kWh, se deleži posameznih sestavin na računu spremenijo, kot prikazuje slika 2. Z večjo porabo se povišuje predvsem delež zneska za dobavljeni zemeljski plin ter delež prispevkov in dajatev, zmanjšuje pa delež zneska za uporabo omrežja in izvajanje meritev odjema.

 

Deleži prikazanih sestavin na sliki 1 in 2 so bili izračunani na podlagi cenikov omrežnine za leto 2019 sedmih operaterjev, ki izvajajo distribucijo v sedmih, po številu odjemalcev največjih občinah in skupaj oskrbujejo več kot 96 % vseh odjemalcev, priključenih na distribucijske sisteme.

Slika 2, vir: podatki Agencije za energijo, maj 2019

 

Znesek za dobavljeni zemeljski plin je ovrednoten s ceno dobave zemeljskega plina v višini 0,02498 EUR/kWh in navedeno količino porabljenega plina. Cena plina kot energenta se oblikuje tržno ter je odvisna od izbranega dobavitelja oz. ponudbe za dobavo zemeljskega plina.

 

Znesek omrežnine za distribucijo se izračuna na podlagi tarifnih postavk, določenih v Aktu o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina posameznega operaterja distribucijskega sistema. Višina zneska je odvisna od priključne moči, zakupljene zmogljivosti in količine letnega odjema. Ceniki tarifnih postavk so na voljo pri operaterjih distribucijskih sistemov ter na spletni strani Agencije za energijo.

 

Na enak način se izračuna tudi znesek omrežnine za meritve, pri čemer je višina zneska pogojena z lastništvom, velikostjo in tipom merilne naprave ter lastništvom in odgovornostjo za vzdrževanje, overjanje ter menjavo merilnih naprav.
 

  • Prispevek za energetsko učinkovitost (PEU) so operaterji dolžni zaračunati odjemalcem v skladu z določili Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014). Višina zaračunanega zneska je odvisna od porabljene količine zemeljskega plina.
  • Okoljsko dajatev - CO2 so v skladu z določili Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018) dolžni plačati vsi odjemalci, ki uporabljajo zemeljski plin iz omrežja. Višina zaračunanega zneska je odvisna od porabljene količine zemeljskega plina.
  • Prispevek za OVE in SPTE so na podlagi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 46/15 in 76/17) dolžni plačati vsi končni odjemalci električne energije, trdnih in tekočih fosilnih goriv, utekočinjenega naftnega in zemeljskega plina ter daljinske toplote. Višina zaračunanega zneska je odvisna od porabljene količine zemeljskega plina.
  • Trošarina se zaračunava vsem porabnikom energentov v Republiki Sloveniji po določilih Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) in Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 34/18). Pri oskrbi z zemeljskim plinom je višina zneska na računu odvisna od porabljene količine zemeljskega plina.
  • Davek na dodano vrednost(DDV) se obračuna na vse navedene sestavine računa v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15 in 77/18). Stopnja DDV pri oskrbi z zemeljskim plinom znaša 22 %.

 

Informativni podatki o višini letnih stroškov oskrbe z zemeljskim plinom v posamezni lokalni skupnosti so na voljo v spletni aplikaciji Agencije za energijo.

Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 11:14
Datum posodobitve
26.06.2019 12:19
Ključne besede
račun razčlenitev računa
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka