Razpis in imenovanje IOTEE

V skladu s 4. členom Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti (UL L, 197 z dne 25. 7. 2015; v nadaljevanju Uredba 2015/1222) je Agencija za energijo (v nadaljevanju agencija) na podlagi razpisa, ki je trajal do 27. oktobra 2023, z odločbo določila imenovanega operaterja trga z električno energijo za izvajanje nalog v zvezi z enotnim spajanjem trgov za dan vnaprej ali znotraj dneva (v nadaljevanju IOTEE) za nedoločen čas, in sicer družbo:

 

  • BSP Energetska Borza d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.


V skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 2015/1222 bo agencija morebitne nove vloge za imenovanje IOTEE obravnavala v postopku za imenovanje IOTEE v koledarskem letu, ki sledi letu prejetja vloge.


Vloge morajo biti oddane v fizični ali elektronski obliki z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Vloge je treba oddati v slovenskem jeziku, razen dokazil o izpolnjevanju meril iz 6. člena Uredbe 2015/1222, ki so lahko tudi v angleškem jeziku. Po potrebi lahko agencija zahteva tudi overjen prevod posameznih dokumentov v slovenski jezik.


Agencija lahko na podlagi osmega odstavka 4. člena Uredbe 2015/1222 svojo odločitev prekliče, če ugotovi, da že določeni IOTEE ne izpolnjuje več meril iz 6. člena Uredbe 2015/1222 in v šestih mesecih od obvestila o takšnem neizpolnjevanju ne zmore izpolniti navedenih meril.

 

Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisom se lahko obrnete na info@agen-rs.si.

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
29.09.2015 09:33
Datum posodobitve
04.03.2024 13:58
Ključne besede
razpis iotee
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Veleprodajni trg