Razpis za imenovanje IOTEE

Skladno s 4. členom Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti (UL L, 197 z dne 25. 7. 2015; v nadaljevanju Uredba 2015/1222) vabi Agencija za energijo (v nadaljevanju agencija) vse zainteresirane kandidate k oddaji vloge za določitev imenovanega operaterja trga z električno energijo za izvajanje nalog v zvezi z enotnim spajanjem trgov za dan vnaprej ali znotraj dneva (v nadaljevanju IOTEE) na območju Republike Slovenije za obdobje štirih let.

 

Kandidati morajo svoje vloge za določitev IOTEE oddati najkasneje do 25. oktobra 2019. Vloge morajo biti oddane v fizični ali elektronski obliki z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Vloge je treba oddati v slovenskem jeziku, razen dokazil o izpolnjevanju meril iz 6. člena Uredbe 2015/1222, ki so lahko tudi v angleškem jeziku. Po potrebi lahko agencija zahteva tudi overjen prevod posameznih dokumentov v slovenski jezik.

 

V skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 2015/1222 bo agencija morebitne nove vloge za imenovanje IOTEE, prispele po zgoraj navedenem roku, obravnavala v postopku za imenovanje IOTEE v koledarskem letu, ki sledi letu prejetja vloge.

 

Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisom se, prosimo, obrnite na g. Gorazda Škerbineka, tel.: 02 234 0 321, e-pošta: gorazd.skerbinek@agen-rs.si.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
29.09.2015 09:33
Datum posodobitve
19.11.2020 15:46
Ključne besede
razpis iotee
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Veleprodajni trg