Razpis za imenovanje IOTEE

V skladu s 4. členom Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti (UL L, 197 z dne 25. 7. 2015; v nadaljevanju Uredba 2015/1222) vabi Agencija za energijo (v nadaljevanju agencija) vse zainteresirane kandidate k oddaji vloge za določitev imenovanega operaterja trga z električno energijo za izvajanje nalog v zvezi z enotnim spajanjem trgov za dan vnaprej ali znotraj dneva (v nadaljevanju IOTEE) na območju Republike Slovenije. Agencija bo z odločbo določila IOTEE za nedoločen čas. Če agencija ugotovi, da že določeni IOTEE ne izpolnjuje več meril iz 6. člena Uredba 2015/1222 in v šestih mesecih od obvestila o takšnem neizpolnjevanju ne zmore izpolniti navedenih meril, lahko agencija na podlagi osmega odstavka 4. člena Uredbe 2015/1222 svojo odločitev prekliče.

 

Kandidati morajo svoje vloge za določitev IOTEE oddati najkasneje do 27. oktobra 2023. Vloge morajo biti oddane v fizični ali elektronski obliki z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Vloge je treba oddati v slovenskem jeziku, razen dokazil o izpolnjevanju meril iz 6. člena Uredbe 2015/1222, ki so lahko tudi v angleškem jeziku. Po potrebi lahko agencija zahteva tudi overjen prevod posameznih dokumentov v slovenski jezik.

 

V skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 2015/1222 bo agencija morebitne nove vloge za imenovanje IOTEE, prispele po zgoraj navedenem roku, obravnavala v postopku za imenovanje IOTEE v koledarskem letu, ki sledi letu prejetja vloge.

 

Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisom se, prosimo, obrnite na g. Gorazda Škerbineka, tel.: 02 234 0 321, e-pošta: gorazd.skerbinek@agen-rs.si.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
29.09.2015 09:33
Datum posodobitve
05.10.2023 10:51
Ključne besede
razpis iotee
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Veleprodajni trg