Obračun odstopanj

Na področju odstopanj od napovedanih voznih redov poznamo dve ravni. Na ravni celotnega elektroenergetskega sistema oz. regulacijskega območja znotraj interkonekcije je za ohranitev napovedanih voznih redov odgovoren sistemski operater. Na ravni slovenskega trga z električno energijo pa so za odstopanja odgovorni udeleženci, ki na njem trgujejo. Raven izravnave celotnega sistema je opisana v poglavju Vloga sistemskega operaterja.

 

Za obračun odstopanj na ravni udeležencev trga imamo v Sloveniji uveden sistem, ki temelji na bilančni shemi. Sistem obračuna odstopa upravlja operater trga, Borzen, d.o.o. Bilančna shema je hierarhična ureditev veleprodajnega trga, v kateri sodelujejo bilančne skupine in več ravni bilančnih podskupin. Bilančna skupina je skupina članov bilančne sheme, ustanovljena za namene dobave izravnalne energije, ki jo predstavlja odgovorni bilančne skupine. Odgovorni bilančne skupine v imenu bilančne skupine pred vstopom v bilančno shemo z operaterjem trga sklene bilančno pogodbo. Člani bilančne sheme lahko prav tako dobavljajo izravnalno energijo drugim članom bilančne sheme, ki pa so hierarhično nižje. Tako lahko bilančne skupine izravnalno energijo dobavljajo bilančnim podskupinam, te pa tudi nižji ravni bilančnih podskupin. V takih primerih člana različnih hierarhičnih ravni skleneta pogodbo o izravnavi.

 

Člani bilančne sheme morajo operaterju trga podajati obratovalne napovedi za vsa svoja prevzemno-predajna mesta, kar v imenu bilančne skupine izvede odgovorni bilančne skupine. Člani bilančne sheme morajo operaterju trga prav tako prijaviti vse sklenjene zaprte pogodbe.

 

Da bi spodbudili čim večjo skladnost med dejansko realizacijo proizvodnje in odjema bilančne skupine in napovedmi, imamo na slovenskem trgu uveden mehanizem kaznovanja neustreznih napovedi bilančnih skupin. Bilančna skupina, ki odstopa v pozitivni smeri (večji odjem ali manjša proizvodnja od načrtovane), mora manjkajočo energijo kupiti po ceni C+, ki je višja od trenutne tržne cene, bilančna skupina, ki pa odstopa v negativni smeri, pa mora višek energije prodati po ceni C-, ki je nižja od tržne. Obe navedeni ceni temeljita na dejanskih stroških sistemskega operaterja, ki jih je imel z izravnavo, kar pomeni, da si lahko v določenih obračunskih intervalih bilančne skupine medsebojno pomagajo z odstopanji v različnih smereh. Razen različnih cen za pozitivna in negativna odstopanja k natančnemu napovedovanju bilančne skupine spodbuja tudi penalizacija odstopanj izven tolerančnega pasu, ki znaša 5 % realiziranega odjema posamezne bilančne skupine.

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 13:11
Datum posodobitve
24.02.2022 15:25
Ključne besede
bilančna shema borzen obračun odstopanj
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Veleprodajni trg