Metodologija reguliranja

Ekonomsko reguliranje podjetij, ki izvajajo dejavnosti, povezane z elektroenergetskim sistemom, je potrebno tam, kjer ni mogoče zagotoviti popolne konkurence. Agencija za energijo z ekonomskim reguliranjem nadomešča normalne konkurenčne vplive, tako da se prepreči izrabljanje tržnega položaja monopolnih udeležencev na trgu. Regulativni režim zagotavlja podjetjem možnosti in spodbude, podobne tistim, s katerimi bi se drugače srečevala na konkurenčnem trgu.

 

Reguliranje v regulativnem obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 se izvaja na podlagi Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje.

 

Določitev omrežnine

Metodologija za določitev regulativnega okvira opredeljuje izhodišča ekonomskega reguliranja dejavnosti elektrooperaterjev ter jim določa upravičene stroške. Metodologija temelji na metodi regulirane omrežnine, ki se  izvaja tako, da se elektrooperaterju z določitvijo omrežnine in drugih prihodkov ter ob upoštevanju ugotovljenih odstopanj preteklih let zagotovi pokritje vseh upravičenih stroškov regulativnega obdobja.

 

Obračunavanje omrežnine

Metodologija za obračunavanje omrežnine opredeljuje postopke in elemente, ki narekujejo elektrooperaterjema način obračuna omrežnine in določa razvrstitev odjemalcev v različne odjemne skupine. Za obračunavanje omrežnine se uporablja netransakcijska metoda poštne znamke, kar pomeni uporabo sistema enotnih tarifnih postavk za obračunavanje omrežnine na celotnem območju Republike Slovenije v okviru posamezne odjemne skupine. Za razdelitev stroškov po napetostnih nivojih se uporablja bruto pristop obračuna omrežnine za prenosni in distribucijski sistem.

 

Spodbude

Metoda regulirane omrežnine temelji tudi na spodbudah, ki so odvisne od:

  • realiziranih upravičenih stroškov
  • učinkovitosti naložb v pametna omrežja
  • dosežene ravni kakovosti oskrbe
  • zagotavljanja brezplačnih sistemskih storitev
  • pridobitve brezplačnih sredstev
  • realiziranih naložb v projekte pametnih omrežij

 

Če elektrooperater realizira višje ali nižje upravičene stroške, kot so priznani upravičeni stroški, se ta razlika odraža v njegovem poslovnem izidu.

 

Postopno se uvaja celovito reguliranje upravičenih stroškov na podlagi uspešnosti naložb v pametna omrežja, ki temelji na omejenem naboru ključnih kazalnikov uspešnosti. Spodbuda od dosežene učinkovitosti naložb se določa na podlagi faktorjev upravičenosti in  se odraža v zmanjšanju ali povečanju upravičenih stroškov. v regulativnem okviru 2023 se faktorji upravičenosti le spremljajo, v regulativnem obdobju, ki sledi temu, pa se upošteva le vpliv na povečanje upravičenih stroškov.

 

Spodbuda od dosežene ravni kakovosti oskrbe se določa glede na odstopanje dosežene ravni neprekinjenosti napajanja od referenčne ravni in se odraža v zmanjšanju ali povečanju upravičenih stroškov.

 

Če sistemski operater zagotovi eno ali več sistemskih storitev na brezplačen način, ki ni posledica zakonodajne zahteve, se mu prizna spodbuda v višini 10 % vrednosti prihranka, ki je enak vrednosti, ki bi jo sistemski operater plačal za nakup te sistemske storitve.

 

Če elektrooperater pridobi brezplačna sredstva za naložbe, se mu prizna spodbuda v enkratni višini 6 % pridobljenih brezplačno prevzetih sredstev v letu, ko je bilo to sredstvo predano v uporabo. Če elektrooperater pridobi brezplačno prevzeta denarna sredstva za pokrivanje stroškov raziskav in inovacij, se mu prizna enkratna spodbuda v višini 6 % od prihodkov, izkazanih v poslovnih knjigah posameznega leta.

 

Če elektrooperater realizira naložbe v pametna omrežja, ki izpolnjujejo pogoje in kriterije, predpisane v metodologiji, se mu prizna spodbuda v višini 4 % od neodpisane vrednosti sredstva za čas trajanja šestih let od dneva, ko je bilo sredstvo predano v uporabo.  Če elektrooperater dokaže, da je pri načrtovanju in implementaciji rešitve uporabil pristop upoštevanja celotnega elektroenergetskega sistema (prenosnega in distribucijskega), se mu dodatno k prej navedeni spodbudi prizna še spodbuda v višini 3 % od neodpisane vrednosti sredstva na dan 31. decembra za čas trajanja šestih let od dneva, ko je bilo sredstvo predano v uporabo. Za naložbe v sredstva pametnih omrežij, ki so pridobila časovno omejeno spodbudo, se ob izpolnjevanju pogojev, predpisanih v metodologiji, prizna tudi enkratna spodbuda za uspešnost projekta v višini 5 % od nabavne vrednosti sredstev.

 

Odstopanja od regulativnega okvira

Po zaključku posameznega leta regulativnega obdobja je elektrooperater dolžan ugotoviti odstopanja od regulativnega okvira. Odstopanja se ugotavljajo kot razlika med priznanimi upravičenimi stroški in priznanimi viri za pokrivanje upravičenih stroškov, ki vključujejo ugotovljen presežek ali primanjkljaj omrežnine preteklih let. Agencija v postopku ugotavljanja odstopanj izda odločbo, s katero ugotovi višino presežka oziroma primanjkljaja omrežnine.

 

Agencija spremlja izvajanje regulativnega okvira med regulativnim obdobjem tako, da spremlja mesečno realizacijo omrežnine, izvaja analize kriterijev upravičenosti stroškov in preverja izračunana odstopanja od regulativnega okvira.


Kadar agencija ugotovi, da so znotraj regulativnega obdobja nastale bistvene spremembe količinske porabe električne energije glede na načrtovano porabo, ki ima za posledico več kot 10-odstotno spremembo načrtovane omrežnine za prenosni ali distribucijski sistem, spremeni regulativni okvir že med regulativnim obdobjem.

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 10:55
Datum posodobitve
30.01.2023 10:10
Ključne besede
metodologija določitev omrežnine obračunavanje omrežnine regulativni okvir spodbude
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija