Kakovost oskrbe

Oskrba z električno energijo je danes ena najpomembnejših storitev. Odjemalec električne energije pričakuje, da je električna energija na voljo takrat, ko jo potrebuje, in da vse naprave delujejo varno in zadovoljivo. V vsakdanjem življenju pomeni zanesljivost oskrbe čim manj prekinitev in če nastopijo, potem naj bodo čim krajše. Varno in zadovoljivo delovanje naprav je omogočeno takrat, ko se napravam dovaja kakovostna električna energija, ki je v mejah toleranc, predpisanih za napetost in frekvenco. Tudi kratkotrajne motnje, ki so naložene na osnovno obliko napetosti, lahko povzročijo nepravilno delovanje naprav.

 

Kakovost oskrbe v okviru izvajanja dejavnosti operaterja sistema se ugotavlja glede na naslednje dimenzije kakovosti:

  • neprekinjenost napajanja, ki se nanaša na število in trajanje prekinitev, ki jih zazna uporabnik sistema,
  • komercialno kakovost, ki se ukvarja s storitvami med dobaviteljem oziroma operaterjem sistema in uporabnikom sistema in
  • kakovost napetosti, ki se nanaša na tehnične karakteristike napetosti, merljive na prevzemno-predajnem mestu uporabnika sistema.

 

Distribucijski operater je odgovoren za kakovost oskrbe, tudi v primeru, če sam ne opravlja vseh storitev, glede katerih se ugotavljajo dosežene vrednosti parametrov posameznih dimenzij kakovosti, razen kolikor gre za najemodajalce in vzdrževalce, ki odgovarjajo za kakovost skupaj z distribucijskim operaterjem.

Letna poročila o kakovosti oskrbe distribucijskega operaterja najdete na tej povezavi.

 

Zajamčeni standardi kakovosti oskrbe

Minimalni standardi kakovosti oskrbe v obliki zajamčenih standardov so določeni z minimalnimi vrednostmi parametrov kakovosti oskrbe, ki jih mora distribucijski operater zagotavljati za vsako prevzemno-predajno mesto. Če distribucijski operater posameznemu uporabniku sistema krši zajamčeni standard kakovosti in je kršitev nastala na strani distribucijskega operaterja, je le-ta dolžan uporabniku sistema na njegovo pisno zahtevo plačati nadomestilo. Če distribucijski operater uporabniku sistema nadomestila ne plača v predpisanem roku po vložitvi pisne zahteve, odloči o pravici do nadomestila na zahtevo uporabnika sistema agencija. Postopka določitve nadomestila agencija ne more uvesti po uradni dolžnosti. Ne glede na plačilo nadomestila pa lahko uporabnik sistema od distribucijskega operaterja po splošnih predpisih o odškodninski odgovornosti zahteva povrnitev škode zaradi kršitve zajamčenega standarda kakovosti, če škoda presega plačano nadomestilo.

 

Presoje podatkov o kakovosti oskrbe

Agencija za energijo izvaja presoje podatkov o kakovosti oskrbe na podlagi 128. člena Energetskega zakona (EZ-1) skladno s postopkom, določenim v Aktu o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo.

Agencija izvaja presojo na področjih učinkovitosti procesa nadzora kakovosti oskrbe, točnosti registriranja dogodkov, natančnosti izračuna parametrov in pravilnosti opredelitve vzrokov dogodkov.

Učinkovitost procesa nadzora kakovosti oskrbe se ugotavlja s presojo izvajanja procesa nadzora kakovosti oskrbe in z izpraševanjem distribucijskega operaterja ali distribucijskega podjetja na podlagi vprašalnika. Presojo na ostalih področjih agencija izvede na podlagi analiz vzorcev posredovanih podatkov, ki zajemajo najmanj deset dogodkov oziroma podatkov, ki so podlaga za izračun ravni kakovosti izvedenih storitev.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
06.10.2014 12:43
Datum posodobitve
07.10.2022 15:34
Ključne besede
kakovost oskrbe neprekinjenost napajanja kakovost napetosti komercialna kakovost
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Kakovost oskrbe