Napredno merjenje

Sistem naprednega merjenja zajema skupek merilnih naprav, informacijske tehnologije in komunikacijskih kanalov, ki omogoča samodejno (daljinsko) odbiranje, obdelavo in prenos merilnih podatkov ter možnost dvosmerne izmenjave podatkov med merilnim centrom in števcem. Poleg tega sistem omogoča podporo tudi drugim storitvam in aplikacijam pri odjemalcih, kot je npr. upravljanje z napravami hišne avtomatizacije, prilagajanje odjema, zajem podatkov s števcev drugih energentov in vode itd. V okviru izkoriščanja sinergij lahko sistem naprednega merjenja s svojimi podatkovnimi storitvami učinkovito podpira uvajanje pametnih omrežij.

 

Napredno merjenje električne energije bi lahko imelo velik vpliv na razvoj trga z energijo in z njim povezanih storitev, spodbujanje energetske učinkovitosti ter tudi na razvoj energetskih omrežij prihodnosti. Evropska unija je pozvala države članice k uvajanju naprednih merilnih sistemov, ki spodbujajo dejavno sodelovanje odjemalcev na trgu dobave energije. Odločitev glede masovnega uvajanja naprednih merilnih sistemov naj temelji na podlagi izvedene ekonomske ocene dolgoročnih stroškov in koristi (v nadaljevanju CBA) za trg in posamične uporabnike, ki naj vključuje presojo najprimernejše oblike in časovnega okvira uvedbe.

 

Za izvedbo ekonomske analize stroškov in koristi uvedbe naprednega merjenja v Sloveniji je bila zadolžena Agencija za energijo. Namen analize je bil oceniti vpliv uvedbe naprednega merjenja za področji električne energije in zemeljskega plina v Sloveniji na različne neposredno in posredno udeležene akterje na trgu z uporabo različnih scenarijev uvedbe ter izdelava kvalitativne in kvantitativne ocene želenega obsega in okvira uvedbe naprednega merjenja. Dodatno so bile izvedene tudi kvalitativne ocene modelov vlog in odgovornosti v sistemu naprednega merjenja, funkcionalnosti in storitev sistema naprednega merjenja ter dodatnih stroškov in koristi, ki bi se jih dalo oceniti le zunaj okvira CBA.

 

Vlada RS je v letu 2015 z uredbo predpisala ukrepe in postopke za zagotovitev uvedbe in povezljivosti naprednih merilnih sistemov na območju Republike Slovenije na podlagi katere je operater distribucijskega omrežja (SODO d.o.o.) izdal Načrt uvedbe naprednega merilnega sistema v elektrodistribucijskem sistemu Slovenije na podlagi katerega se bi naj ta projekt v Sloveniji zaključil do leta 2025.

 

Trend uvajanja pametnih števcev v okviru naprednega sistema merjenja po distribucijskih območjih in za celotno Slovenijo je prikazan v priloženi sliki spodaj.

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 13:20
Datum posodobitve
08.11.2023 11:40
Ključne besede
pametni števec smart meter pametna omrežja smart grids napredno merjenje
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Pametna omrežja Energetske storitve