Razvojni in naložbeni načrti

Distribucijski operater vsaki dve leti pripravi načrte razvoja za obdobje desetih let, ki jih ovrednoti in k njim poda soglasje ministrstvo, pristojno za energijo. V načrtih so upoštevane strateške usmeritve nacionalne energetike,pri načrtovanju pa je uporabljena predpisana metodologijo, ki upošteva dolgoročne napovedi porabe, analize pričakovanih obratovalnih stanj, stopnjo zanesljivosti napajanja porabnikov in ekonomske analize ter vklljučevanje razpršenih virov proizvodnje. V načrtih razvoja je določen načrtovani fizični in vrednostni obseg naložb v nove objekte in obnovo obstoječih objektov elektroenergetske infrastrukture na distribucijskem omrežju. Zadnji načrti razvoja distribucijskega operaterja so bili izdelani za obdobje 2015–2024.

Med temeljnimi razvojnimi usmeritvami distribucijskega operaterja v prihodnjem desetletju je poseben poudarek na vlaganjih v razvoj sistemov obratovanja omrežij, ki zajema zazankanje srednjenapetostnega (v nadaljevanju SN) omrežja, avtomatizacijo in vodenje, način ozemljevanja nevtralne točke in kabliranje omrežja. Investicije v kabliranje SN-omrežja so dobile še poseben pomen po katastrofalnih dogodkih ob pojavu žleda. Vplivi okolja na kabelske vode v primerjavi z nadzemnimi so precej manjši, kar posledično izboljšuje kakovost in zanesljivost oskrbe z električno energijo, lažja pa je tudi umestitev v prostor. Izboljšanje kakovosti napajanja odjemalcev in zmanjšanje števila kratkotrajnih in dolgotrajnih prekinitev napajanja z električno energijo bo distribucijski operater poleg vlaganj v kabliranje omrežja zagotavljal tudi z naložbami na področju avtomatizacije in vodenja obratovanja omrežja ter z uvajanjem konceptov pametnih omrežij in naprednih sistemov merjenja.

Poleg načrta razvoja prenosnega omrežja distribucijski operater v letu, v katerem agencija odloča o regulativnem okviru pripravi naložbeni načrt zaradi določitve regulativnega okvira in ga predloži agenciji do 31. januarja. V naložbenem načrtu distribucijski operater finančno ovrednoti naložbe iz veljavnega desetletnega razvojnega načrta, ki jih bo izvedel v naslednjem regulativnem obdobju. V postopku določitve regulativnega okvira agencija preveri in oceni naložbeni načrt. Navedena ocena je podlaga za določitev načrtovanih upravičenih stroškov distribucijskega operaterja v naslednjem regulativnem obdobju.

Meta informacije
Datum objave
25.09.2014 10:50
Datum posodobitve
27.01.2016 15:29
Ključne besede
razvojni načrti naložbeni načrti distribucija
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija