Razvojni in naložbeni načrti

Distribucijski operater vsaki dve leti pripravi načrte razvoja za obdobje desetih let, ki jih ovrednoti in k njim poda soglasje ministrstvo, pristojno za energijo. V načrtih so upoštevane strateške usmeritve nacionalne energetike, pri načrtovanju pa je uporabljena predpisana metodologija, ki upošteva dolgoročne napovedi porabe, analize pričakovanih obratovalnih stanj, stopnjo zanesljivosti napajanja porabnikov in ekonomske analize ter vključevanje razpršenih virov proizvodnje. V načrtih razvoja je določen načrtovani fizični in vrednostni obseg naložb v nove objekte in obnovo obstoječih objektov elektroenergetske infrastrukture na distribucijskem omrežju. Zadnji načrti razvoja distribucijskega operaterja so bili izdelani za obdobje 2019–2028 in zajemajo tako osnovno varianto kakor tudi razširjeno varianto razvoja, ki upošteva vpliv priključevanja večjega števila polnilnic za električna vozila in toplotnih črpalk na distribucijsko omrežje. S predvidenimi naložbenimi vlaganji v naslednjem desetletnem obdobju bo distribucijsko omrežje omogočalo priključevanje novih odjemalcev oz. uporabnikov na omrežje, obstoječim uporabnikom pa bo omogočen njihov nadaljnji razvoj in s tem povezane potrebe po električni energiji in moči ob hkratnem izboljšanju kazalnikov neprekinjenosti oskrbe in izboljšanju parametrov kakovosti napetosti na prevzemno–predajnih mestih uporabnikov omrežja. Navedene cilje bo distribucijski operater poleg z vlaganji v kabliranje omrežja zagotavljal tudi z naložbami na področju avtomatizacije in vodenja obratovanja omrežja ter z uvajanjem konceptov pametnih omrežij in naprednih sistemov merjenja.


Poleg načrta razvoja prenosnega omrežja distribucijski operater v letu, v katerem agencija odloča o regulativnem okviru, zaradi določitve regulativnega okvira pripravi naložbeni načrt in ga predloži agenciji do 31. januarja. V naložbenem načrtu distribucijski operater finančno ovrednoti naložbe iz veljavnega desetletnega razvojnega načrta, ki jih bo izvedel v naslednjem regulativnem obdobju. V postopku določitve regulativnega okvira agencija preveri in oceni naložbeni načrt. Navedena ocena je podlaga za določitev načrtovanih upravičenih stroškov distribucijskega operaterja v naslednjem regulativnem obdobju.
 

Meta informacije
Datum objave
25.09.2014 10:50
Datum posodobitve
11.06.2019 11:07
Ključne besede
razvojni načrti naložbeni načrti distribucija
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija