Omrežnina

Omrežnina je znesek, ki ga je za uporabo sistema elektrike dolžan plačati uporabnik sistema in je namenjena pokrivanju stroškov elektrooperaterjev v posameznem letu regulativnega obdobja.

 

Omrežnino za elektroenergetski sistem določa Agencija za energijo skladno z Aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje.

 

Agencija določi tudi tarifne postavke za obračunavanje omrežnine skladno z določbami Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki se nanašajo na obračunavanje omrežnine:

 

  • omrežnine za prenosni sistem
  • omrežnine za distribucijski sistem
  • omrežnine za priključno moč
  • omrežnine za čezmerno prevzeto jalovo energijo

Omrežnina za prenosni in distribucijski sistem je namenjena pokrivanju upravičenih stroškov elektrooperaterjev, in sicer za:

  • vzdrževanje, delovanje in razvoj sistema
  • merjenje električne energije, obdelavo in posredovanje merilnih podatkov ter izdajanje soglasij in projektnih pogojev
  • za pokrivanje izgub električne energije v sistemu
  • za sistemske storitve, katerih namen je izravnavanje nihanj moči v sistemu, regulacija napetosti in jalove moči ter angažiranje zagona agregatov brez  zunanjega napajanja

Omrežnino za priključno moč plača vsak končni odjemalec kot enkratni znesek glede na priključno moč ob prvi priključitvi na omrežje in ob vsakem povečanju priključne moči že obstoječega priključka, razen za začasne priključitve. Omrežnina za priključno moč je namenjena pokrivanju upravičenih stroškov elektrooperaterjev.

 

Omrežnina za čezmerno prevzeto jalovo energijo je namenjena pokrivanju stroškov za zagotavljanje napetostnih razmer v omrežju, hkrati pa spodbuja uporabnike k ukrepom za zmanjšanje porabe jalove energije.

Meta informacije
Datum objave
12.09.2014 10:52
Datum posodobitve
30.01.2023 10:08
Ključne besede
omrežnina omrežnina za distribucijsko omrežje
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija