Podpore za proizvedeno elektriko

Splošno o podporni shemi

V skladu s 15. členom Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije se proizvajalcem za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (SPTE), lahko dodelijo podpore, če stroški proizvodnje električne energije v teh napravah, vključno z normalnim tržnim donosom na vložena sredstva, presegajo ceno, ki jo je za tovrstno električno energijo mogoče doseči na trgu.


Podpora za električno energijo, proizvedeno iz OVE in SPTE, predstavlja državno pomoč v smislu prve alineje 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči, ki jo je pred izvajanjem treba priglasiti Evropski komisiji.


Podporna shema za električno energijo, proizvedeno iz OVE in SPTE, je bila uveljavljena z Energetskim zakonom leta 2009 in leta 2014 spremenjena v EZ-1 z uvedbo konkurenčnega postopka izbire upravičencev do podpore, ki se izvede v okviru javnega poziva investitorjem za prijavo projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE. Po potrditvi priglašenih sprememb s strani Evropske komisije je Vlada RS 26. 11. 2016 uveljavila Uredbo o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom, ki je podrobneje opredeljevala izvajanje podporne sheme. S spremembo EZ-1, z dne 28. 6. 2019, je bila prijava na javni poziv omogočena tudi promotorjem. Promotor je pravna ali fizična oseba, ki na javni poziv za vstop v podporno shemo prijavi projekt, zasnovan kot posamezni projekt ali skupina projektov, za katere bo pozneje pridobil investitorje, ki se bodo pod promotorjevimi pogoji pridružili izvedbi teh projektov in bodo po postavitvi proizvodnih naprav v primeru izpolnjevanja pogojev iz sklepa agencije o potrditvi promotorjevega projekta upravičeni do dodelitve podpore. V mesecu avgustu je v veljavo stopil nov Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki pa izvajanja podporne sheme zaenkrat ni bistveno spremenil.

 

Javni poziv investitorjem in promotorjem k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE (konkurenčni postopek izbire projektov)

Agencija je skladno s 23. členom Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije obvezana objaviti javni poziv investitorjem in promotorjem k prijavi projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE za vstop v podporno shemo. Javne pozive agencija izvede v dvokrožnem konkurenčnem postopku v okviru določil iz dolgoročnega časovnega načrta za doseganje ciljev spodbujanja proizvodnje in rabe obnovljivih virov, ki ga v skladu z 19. členom Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije sprejme Vlada RS.
 
Investitorji in promotorji (v nadaljevanju prijavitelji) v prijavljenih projektih proizvodnih naprav OVE in SPTE ponudijo ceno električne energije proizvodne naprave, določeno skladno z Metodologijo določanja podpor električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, v okviru katere bodo lahko poslovno uspešno proizvajali električno energijo.  Prijavljen projekt je vključen v postopek konkurenčne izbire, če ponujena cena električne energije proizvodne naprave ne presega zgornjih referenčnih cen električne energije, določenih kot referenčnih stroškov proizvodnje električne energije, ki jih določi agencija pred objavo vsakega poziva glede na tehnološke in ekonomske parametre posameznih tehnologij in nazivnih moči proizvodnih naprav.
 
Izbira projektov, ki jih prijavitelji prijavijo, je izvedena po naslednjih merilih:
 • dovoljenem povečanju obsega sredstev za podpore v naslednjem letu, ki ga na podlagi 25. člena EZ-1 predhodno določi vlada ob sprejemu letnih energetskih bilanc;
 • skladnosti projekta z načrtom delovanja podporne sheme za doseganje ciljev iz akcijskega načrta za izrabo obnovljive energije in akcijskega načrta za energetsko učinkovitost pri razvrščanju tehnologij;
 • zagotovljenosti dela potrebnih sredstev iz razpisov za podeljevanje evropskih sredstev in
 • ponujene cene električne energije proizvodne naprave, ki predstavlja ključno konkurenčno merilo izbire prijavljenega projekta.
 

Za izbrane projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE agencija prijaviteljem izda sklepe o potrditvi projekta, ki s tem izpolnijo prvi pogoj za možnost pridobitve podpore. Glavne sestavine sklepa so: opis proizvodne naprave, cena električne energije proizvodne naprave, razdeljena na nespremenljivi in spremenljivi del, ter predvideni rok za pridobitev deklaracije. Prijavitelji morajo projekt izvesti v treh letih od izdaje sklepa in v tem roku pridobiti tudi deklaracijo za proizvodno napravo, sicer veljavnost sklepa preneha. Za projekte, katerih objekti se po predpisih o graditvi objektov uvrščajo med zahtevne objekte, lahko prijavitelj agencijo že v prijavi na javni poziv zaprosi za daljši rok za pridobitev deklaracije za proizvodno napravo, ki pa ne sme biti daljši od petih let.  Če je sklep o potrditvi projekta izdan promotorju, mora ta v roku 30 dni od vročitve sklepa predložiti zavarovanje za izvedbo projektov, ki se unovči ob zamudi roka za pridobitev deklaracije. Če se zavarovanje unovči, je upravičenec do unovčenih sredstev Center za podpore. Če promotor agenciji ne predloži ustreznega zavarovanja in je izbor njegovega projekta vplival na izpad drugih projektov, se drugi krog konkurenčnega postopka ponovno odpre za izbor.

 

Postopek pridobitve podpore

Prijavitelji, ki pridobijo sklep o izboru projekta proizvodne naprave v skladu s 23. členom Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, in projekt tehnološko izvedejo tako, kot izhaja iz sklepa, ter pridobijo deklaracijo za to proizvodno napravo, lahko podajo vlogo za pridobitev podpore z obrazcem – Obrazec vloge za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore (vstop v podporno shemo na podlagi sklepa o izbiri projekta – 23. člen ZSROVE).
 
Prijavitelju je podporo v okviru ponujene cene električne energije proizvodne naprave, določene v sklepu o potrditvi projekta, možno dodeliti v upravnem postopku, če izpolni naslednje zahteve:
 • razpolaga z veljavnim sklepom o izbiri projekta;
 • je proizvodno napravo izvedel skladno s prijavljenim projektom, za katerega je bil izdan sklep;
 • je izkazal vrednost izvedbe proizvodne naprave;
 • pri proizvodnji električne energije izpolnjuje trajnostne kriterije iz uredbe;
 • se pri proizvodnji električne energije zagotavlja za tehnologijo predpisan izkoristek;
 • v vlogi izkaže, da pri proizvodnji električne energije v proizvodni napravi SPTE na fosilni energent ne presega specifičnega izpusta 600 kg CO2/MWh;
 • se v vlogi izreče, da ni prejel drugih subvencij za isti projekt oziroma jih izkaže, če jih je prejel;
 • so na proizvodni napravi vgrajene merilne in registrirne naprave skladno z uredbo, ki določa pogoje za merilne in registrirne naprave za proizvodne naprave, ki prejemajo potrdila o izvoru, za izvajanje meritev na proizvodnih napravah in dokazovanje doseganja predpisanih izkoristkov;
 • je v vlogi navedena vrsta podpore;
 • so v vlogi navedeni podatki, potrebni za sklenitev pogodbe o zagotavljanju podpore.
 
Proizvajalci, ki električno energijo proizvajajo v proizvodnih napravah, ki izpolnjujejo pogoj iz sedmega odstavka 15. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, lahko ob izpolnitvi pogojev za dodelitev podpore to pridobijo brez sklepa o izbiri projekta. 
 
Po dokončnosti odločbe o dodelitvi podpore upravičenec sklene pogodbo o zagotavljanju podpore s Centrom za podpore.
 
Podpore se izvajajo kot:
 • zagotovljen odkup električne energije, dobavljene v javno omrežje in prevzete s strani Centra za podpore, ki je enak vrednosti ponujene cene električne energije (za proizvodne naprave z nazivno močjo do največ 500 kW), oz.
 • finančna pomoč za tekoče poslovanje za vso neto proizvedeno električno energijo, ki jo proizvajalci prodajo na trgu ali porabijo za lastni odjem, ki predstavlja razliko med ponujeno ceno elektrike in referenčno ceno električne energije (obvezna za proizvodne naprave z nazivno močjo nad 500 kW).

Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
09.10.2014 09:19
Datum posodobitve
26.01.2024 11:20
Ključne besede
ove podporna shema spte podpora vloga zagotovljen odkup obratovalna podpora višina podpore poziv
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike