Spremembe deklaracije in odločbe o podpori

Sprememba deklaracije

Imetnik deklaracije za proizvodno napravo mora agenciji v roku osmih dni sporočiti vsako spremembo na proizvodni napravi ali v zvezi z energentom, ki spreminja podatke, navedene v deklaraciji za proizvodno napravo, ter vložiti vlogo za izdajo nove deklaracije (tovrstna sprememba je npr. sprememba nazivne neto električne moči proizvodne naprave).

Sprememba deklaracije in upravičenca do podpore v primeru spremembe lastnika proizvodne naprave

Kadar lastnik proizvodno napravo proda ali je le-ta kakorkoli drugače prenesena na drugo  pravno ali fizično osebo ali se lastnik proizvodne naprave statusno preoblikuje, mora agencijo v roku osmih dni obvestiti o nastali spremembi ter predložiti kopije dokumentov, ki spremembo izkazujejo (pogodbo, račun, izpise iz računovodskih evidenc, notarski zapis ipd.).

Če agencija na podlagi predloženih dokazil ugotovi spremembo imetnika deklaracije, v register deklaracij za proizvodne naprave vpiše novega imetnika deklaracije.

Agencija v primeru odtujitve proizvodne naprave razveljavi pravico do podpore dotedanjemu lastniku z dnem odtujitve.  Novi lastnik lahko ponovno pridobi podporo brez predhodne prijave na javni poziv, če izpolnjuje pogoje iz 372. člena Energetskega zakona (EZ-1) in uredbe o podporah  ter če je bila za elektriko, proizvedeno v proizvodni napravi  OVE oziroma SPTE, katere lastnik je, omogočena distribucija pred 22. 9. 2014 (535. člen EZ-1). Obrazec vloge za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore je dosegljiv v razdelku Podpore za električno energijo.

 

Agencija o izvedenih postopkih obvesti Center za podpore.

 

Kadar agencija na podlagi prejetih dokazil ugotovi, da je sprememba lastnika proizvodne naprave posledica prenosa na drugo osebo v okviru univerzalnega pravnega nasledstva, s katerim univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenosom, to spremembo zavede v svojih evidencah prejemnikov podpor in v registru deklaracij ter o nastali spremembi obvesti Center za podpore.

Primeri prenosov, katerih sestavni del je tudi prenos proizvodne naprave, pri katerih prevzemnik kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenosom, so: prenos podjetja podjetnika – s.p. na podjetnika – s.p. prevzemnika, skladno z določbami 72.a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1); statusna preoblikovanja gospodarskih družb; prenos podjetja podjetnika – s.p. na novo kapitalsko družbo, ki se ustanovi zaradi prenosa podjetnikovega podjetja, ali prenos na prevzemno kapitalsko družbo. 

Opis navedenega postopka je zgolj informativne narave, saj mora agencija pred izdajo odločbe v vsakem posameznem primeru posebej izvesti ugotovitveni postopek glede dejanskega stanja lastništva in upravičenosti do podpore za proizvedeno električno energijo.

Meta informacije
Datum objave
08.10.2014 16:22
Datum posodobitve
26.09.2017 12:04
Ključne besede
ove obnovljivi viri soproizvodnja spte deklaracija podpora vloga zagotovljen odkup obratovalna podpora odločba o podpori prodaja najem menjava lastništva
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike