Napoved položaja proizvodnih naprav OVE in SPTE

Agencija za energijo objavlja referenčno ceno električne energije in referenčne cene energentov za leto 2023 na podlagi 8. člena Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (Uradni list RS, št. 158/22 - ZNPOVCE) in Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Uradni list RS, št. 194/21, v nadaljevanju uredba o napovedi položaja).

 

Referenčne cene električne energije, zemeljskega plina, lesne biomase in substrata koruzne silaže za leto 2023

 

Referenčni ceni električne energije in lesne biomase za leto 2023, ki sta bili na podlagi uredbe o napovedi položaja objavljeni v vrednosti 512,01 EUR/MWh in 60,87 EUR/t, sta spremenjeni v skladu z 8. členom ZNPOVCE, kot izhaja iz tabele.

 

Referenčna cena električne energije se uporabi v izračunu višine obratovalnih podpor za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije, in v izračunu obratovalnih podpor za električno energijo, proizvedeno v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.


Referenčne cene zemeljskega plina, lesne biomase in substrata koruzne silaže se uporabijo za uskladitev spremenljivega dela referenčnih stroškov proizvodnje električne energije iz proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (lesna biomasa in bioplin iz biomase) ter v soproizvodnji električne energije in toplote z visokim izkoristkom na energente fosilnega izvora, ki so podlaga za uskladitev višine podpor proizvajalcem za proizvedeno električno energijo, dodeljenih v skladu z Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09, 53/06, 68/09, 76/09, 17/10, 94/10, 43/11, 105/11, 43/12, 90/12, 17/14 - EZ-1 in 74/16) in Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote, in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 81/10, 17/14 - EZ-1 in 74/16).


Referenčna cena zemeljskega plina se uporabi tudi za uskladitev spremenljivega dela referenčnih stroškov proizvodnje električne energije v proizvodnih napravah za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na fosilne energente, ki so podlaga za uskladitev višine podpor proizvajalcem za proizvedeno električno energijo, dodeljenih v skladu z Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 26/22, v nadaljevanju nova uredba o podporah).

 

V skladu z 8. členom ZNPOVCE se z indeksom spremembe referenčne cene lesne biomase leta 2023 glede na leto 2016 proizvajalcem, ki so v podporno shemo vključeni skladno z novo uredbo o podporah in jim je spremenljivi del cene električne energije določen v vrednosti spremenljivega dela referenčnih stroškov leta 2016, uskladi tudi spremenljivi del referenčnih stroškov električne energije, proizvedene iz lesne biomase.

 

Indeks spremembe referenčne cene lesne biomase znaša 1,40.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
02.10.2014 12:34
Datum posodobitve
27.12.2022 12:14
Ključne besede
ove obnovljivi viri soproizvodnja spte referenčna
Področja
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Poročila