Usklajevanje spremenljivega dela cene elektrike, proizvedene v SPTE

Usklajevanje spremenljivega dela cene elektrike (CEPNSD), proizvedene v napravah SPTE pri proizvajalcih, ki jim je podpora dodeljena na podlagi Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 26/22, v nadaljevanju uredba).

 

Pri prejemnikih podpore za električno energijo, proizvedeno v napravah SPTE nazivne neto električne moči nad 0,005 MW, ki imajo v odločbi o dodelitvi podpore opredeljen spremenljivi del cene elektrike proizvodne naprave iz 26. člena uredbe,  se ta letno usklajuje, na podlagi Priloge II uredbe, po naslednji enačbi:

 

SDRS = a*Pb

kjer je:

  • SDRS - spremenljivi del referenčnih stroškov za leto t v EUR/MWh, ki je enak vrednosti spremenljivega dela cene elektrike pri nazivni električni moči P, ki je opredeljena v odločbi o dodelitvi podpore,
  • P - nazivna električna moč proizvodne naprave SPTE iz odločbe o dodelitvi podpore v MWe,
  • a in b - parametra regresijske krivulje SDRS(i), letno določena na podlagi regresije SDRS(i) za prvi, tretji in četrti velikostni razred (izbrane tipične enote) z enačbama iz Priloge II uredbe.

 

Pri prejemnikih podpore za električno energijo, proizvedeno v napravah SPTE nazivne neto električne moči do vključno 0,005 MW, se spremenljivi del cene elektrike proizvodne naprave (CEPNSD) za leto t opredeli v vrednosti SDRS(i) leta t pri P 0,005 MW.

 

Usklajeno vrednost za leto t Center za podpore (Borzen, d.o.o.) določi z aneksom k pogodbi o zagotavljanju podpore.

 

Uskladitev CEPNSD za leto 2024

SDRS = 93,237*P-0,023

     Uskladitev CEPNSD za leto 2023

 SDRS = 265,741*P-0,004

 

     Uskladitev CEPNSD za leto 2022

SDRS = 115,353*P-0,017

    

     Uskladitev CEPNSD za leto 2021

SDRS = 33,604*P-0,069

    

     Uskladitev CEPNSD za leto 2020

SDRS = 45,154*P-0,052

    

     Uskladitev CEPNSD za leto 2019

SDRS = 57,491*P-0,040

 

     Uskladitev CEPNSD za leto 2018

SDRS = 45,387*P-0,051

 

 

Letne vrednosti SDRS za prvi, tretji in četrti velikostni razred proizvodnih naprav SPTE iz Metodologije za določanje cene elektrike proizvodnih naprav in referenčnih stroškov proizvodnje elektrike proizvodnih naprav:

 

Izhodiščne vrednosti SDRS (leto 2016) za prvi, tretji in četrti velikostni razred proizvodnih naprav SPTE iz Metodologije za določanje cene elektrike proizvodnih naprav in referenčnih stroškov proizvodnje elektrike proizvodnih naprav:

 

Meta informacije
Datum objave
29.01.2018 11:34
Datum posodobitve
04.12.2023 09:33
Ključne besede
ove spte višina podpore sdrs cepnsd
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike