Potrdila o izvoru električne energije

Potrdilo o izvoru (PoI) je javna listina, izdana v elektronski obliki, katere namen je končnim odjemalcem električne energije dokazati izvor električne energije, ki so jo kupili. Izda jo Agencija za energijo na zahtevo proizvajalca. Standardna enota za izdajanje potrdil o izvoru je 1 MWh.

 

Izdaja potrdil o izvoru in transakcije z njimi se izvajajo v elektronski obliki v okviru Registra potrdil o izvoru, ki ga vodi Agencija za energijo. Potrdila o izvoru se lahko na zahtevo proizvajalca izdajo za vso neto količino električne energije, proizvedeno v proizvajalčevih proizvodnih napravah med veljavnostjo deklaracije za posamezno proizvodno napravo. Transakcije s potrdili o izvoru predstavljajo prenos potrdil o izvoru med računi v registru potrdil o izvoru, prenos potrdil o izvoru v oziroma iz druge države in razveljavitev potrdil o izvoru. Transakcije so možne do izteka njihove veljavnosti, kar predstavlja 12 mesecev od zadnjega dneva proizvodnje zadevne enote energije, za katero so bila potrdila o izvoru izdana.

 

Proizvajalci električne energije, ki želijo pridobiti potrdila o izvoru in z njimi opravljati transakcije, in trgovci, ki želijo izvajati transakcije s potrdili o izvoru v registru potrdil o izvoru, se morajo registrirati in v registru potrdil o izvoru odpreti račun proizvajalca ali račun trgovca. Trgovci pa potrdila o izvoru, ki jih pridobijo od proizvajalcev ali drugih trgovcev, za dokazovanje izvora električne energije pri prodaji le-te končnim odjemalcem razveljavijo, običajno na svoj račun, lahko pa tudi na ime (običajno večjega) končnega odjemalca. Razveljavljeno PoI je na voljo na računu uporabnika registra v elektronski ali pisni (PDF) obliki.

 

Proizvajalci in trgovci oziroma njihovi pooblaščenci odprejo račun tako, da na agencijo pisno ali v elektronski obliki posredujejo Vlogo za odprtje računa v registru in se registrirajo v Registru potrdil o izvoru. V kolikor je posredovana vloga v elektronski obliki, mora biti podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Pogoj za odprtje računa proizvajalca je veljavna deklaracija za proizvodno napravo.

 

Proizvajalcem se podpora za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, lahko zagotovi le za neto proizvedeno električno energijo, za katero so bila izdana potrdila o izvoru. 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
04.09.2017 08:22
Datum posodobitve
25.02.2022 10:18
Ključne besede
ove obnovljivi viri soproizvodnja spte potrdila o izvoru poi register poi
Področja
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike