Toplota - energija v obliki tople vode, vroče vode, pare in hladu

Leto 2019 je zaznamoval postopek priprave Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, ki za obdobje do leta 2030 določa cilje in ukrepe energetske podnebne politike ter nosilce izvajanja ukrepov. Na področju razogljičenja želimo zmanjšati skupne emisije toplogrednih plinov za 36 %, izboljšati energetsko učinkovitost za vsaj 35 %, doseči 27-odstotni delež obnovljivih virov v končni rabi energije in zagotoviti 3-odstotni delež BDP za vlaganja v raziskave in razvoj. Slovenija svoj energetski sistem že preoblikuje, Svetovni gospodarski forum nas je po indeksu energetske tranzicije uvrstil najvišje med državami jugovzhodne Evrope.

 

 

Največji del dobavljene toplote je bil proizveden iz premoga, ki je v strukturi energentov predstavljal 45,4 % delež, zemeljski plin 35,2%, naftni derivati 0,8 %, obnovljivi viri 18,3 % in industrijska odpadna toplota 0,2 %. V kogeneracijskih proizvodnih procesih je bilo proizvedeno 79 % vse distribuirane toplote. Povprečna mesečna maloprodajna cena toplote za gospodinjske odjemalce se je skoraj v vseh občinah, kjer se izvaja distribucija toplote, glede na leto prej v povprečju znižala za 2,3 % in je v letu 2020 znašala 86 EUR/MWh..

 

Distributerji toplote so v koledarskem letu 2020 distribuirali 2.215 GWh toplote in pri tem oskrbovali 106.762 odjemalcev, katerim so dobavili 1.853 GWh toplote. Razliko so predstavljale izgube pri distribuciji toplote v višini 363 GWh. Poraba toplote za oskrbo odjemalcev iz evidentiranih distribucijskih sistemov, ne upoštevaje lastno rabo proizvajalcev toplote, je bila za 1,6 % manjša kot leto prej, kar je posledica nekoliko višjih zunanjih temperatur v ogrevalnih obdobjih zadnjih treh let, delno pa je k zmanjšani porabi pripomogla tudi toplotna sanacija ovojev eno- in večstanovanjskih stavb.
Število odjemalcev toplote se je glede na leto prej povečalo za dobra 0,2 %.

 

Več lahko preberete v Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji 2020.


Informacije o evidentiranih distribucijskih sistemih, distributerjih, kakovosti in zanesljivosti oskrbe, zakonodajo in še več najdete na tej strani.

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 16:06
Datum posodobitve
13.07.2021 08:32