Toplota - energija v obliki tople vode, vroče vode, pare in hladu

Leto 2019 je zaznamoval postopek priprave Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, ki za obdobje do leta 2030 določa cilje in ukrepe energetske podnebne politike ter nosilce izvajanja ukrepov. Na področju razogljičenja želimo zmanjšati skupne emisije toplogrednih plinov za 36 %, izboljšati energetsko učinkovitost za vsaj 35 %, doseči 27-odstotni delež obnovljivih virov v končni rabi energije in zagotoviti 3-odstotni delež BDP za vlaganja v raziskave in razvoj. Slovenija svoj energetski sistem že preoblikuje, Svetovni gospodarski forum nas je po indeksu energetske tranzicije uvrstil najvišje med državami jugovzhodne Evrope.

 

 

Skoraj polovica dobavljene toplote je bila proizvedena iz premoga, iz obnovljivih virov pa manj kot 18 %. V pretežni meri se je toplota proizvajala v soproizvodnji toplotne in električne energije. Končne cene za gospodinjske odjemalce so se zaradi spremenjenih cen energentov zvišale za 10 %.

 

Distributerji toplote so v koledarskem letu 2019 distribuirali 2.226 GWh toplote in pri tem oskrbovali 106.593 odjemalcev, katerim so dobavili 1.884 GWh toplote. Razliko so predstavljale izgube pri distribuciji toplote v višini 342 GWh. Poraba toplote za oskrbo odjemalcev iz evidentiranih distribucijskih sistemov, ne upoštevaje lastno rabo proizvajalcev toplote, je bila za 0,9 % manjša kot leto prej, v primerjavi z letom 2017 pa celo za 4,0 %, kar je posledica višjih zunanjih temperatur v ogrevalnih obdobjih zadnjih dveh let.
Število odjemalcev toplote glede na leto prej je bilo za 0,5 % manjše. Upad je povezan z 0,8 % manjšim številom gospodinjskih odjemalcev, število poslovnih odjemalcev pa se je povečalo, in sicer za 2,9 %.

 

Več lahko preberete v Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji 2019.


Informacije o evidentiranih distribucijskih sistemih, distributerjih, kakovosti in zanesljivosti oskrbe, zakonodajo in še več najdete na tej strani.

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 16:06
Datum posodobitve
21.10.2020 12:15