Distribucijski sistemi

Vrste dejavnosti distribucije toplote in drugih energetskih plinov

Dejavnost distribucije toplote in dejavnost distribucije drugih energetskih plinov se lahko opravlja kot izbirna lokalna gospodarska javna služba ali tržna distribucija, ki mora biti predhodno priglašena Agenciji za energijo.

 

Če distributer oskrbuje ali namerava oskrbovati več kot 100 gospodinjskih odjemalcev, se distribucija toplote opravlja kot gospodarska javna služba. Dejavnost distribucije toplote in dejavnost distribucije drugih energetskih plinov se opravlja kot gospodarska javna služba, kadar je trajna in nemotena oskrba s toploto in drugimi energetskimi plini v javnem interesu zaradi zagotavljanja javnih potreb.

 

Podrobnejši pregled delujočih distribucijskih sistemov oskrbe s toploto v letu 2019 je razviden iz agencijskega Poročila o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2019.

 

Količine distribuirane toplote in razpršenost distribucijskih sistemov distribucije toplote v Republiki Sloveniji v letu 2019

Meta informacije
Datum objave
15.09.2014 08:28
Datum posodobitve
23.09.2020 09:29
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti