Sistemska obratovalna navodila

Distributer, ki dejavnost distribucije toplote in dejavnost distribucije drugih energetskih plinov opravlja kot gospodarsko javno službo, mora izdati sistemska obratovalna navodila, ki urejajo obratovanje in način vodenja distribucijskega sistema, pogoje in način izvajanja priključitev na distribucijski sistem ter druga vprašanja v zvezi z zanesljivo in kakovostno oskrbo. Sistemska obratovalna navodila morajo biti pregledna, objektivna in nediskriminatorna ter pripravljena skladno z Aktom o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote Uradni list RS 47/15, 9/16 oziroma Aktom o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem drugih energetskih plinov Uradni list RS 44/16.

 

Pomembno

Distributer do pridobitve soglasja k novim sistemskim obratovalnim navodilom, skladnim z izdanimi akti agencije, zagotavlja kakovost in zanesljivost oskrbe s toploto in drugimi energetskimi plini iz distribucijskih sistemov skladno z določili trenutno veljavnih sistemskih obratovalnih navodil oziroma splošnih pogojev za dobavo in odjem in Zakonom o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (ZOTDS), Uradni list RS, 44/22.

 

Seznam in dostop do Sistemskih obratovalnih navodil distributerjev toplote, ki izvajajo gospodarsko javno službo, h katerim je Agencija za energijo izdala soglasje, je dostopen na naslednji povezavi.

Distributer, ki opravlja tržno distribucijo, mora pripraviti splošne pogodbene pogoje, ki urejajo pravice in obveznosti odjemalcev glede dobave toplote ali drugih energetskih plinov in s katerimi se opredelijo obratovanje omrežja, tehnični in drugi pogoji za varno obratovanje sistema, pogoji in način izvajanja priključitev na sistem in druga vprašanja v zvezi z zanesljivo in kakovostno oskrbo, ter seznaniti odjemalce s temi pogoji.

Meta informacije
Datum objave
03.10.2014 14:06
Datum posodobitve
25.09.2023 14:41
Ključne besede
toplota soglasje agencije
Področja
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Maloprodajni trg Osnovni podatki