Zakonodaja

V tem poglavju so predstavljeni najpomembnejši pravni viri s področja toplote in drugih energetskih plinov. Z uveljavitvijo EZ-1 so prenehali veljati določeni predpisi, našteti v 519. in 554. členu EZ-1, ki se uporabljajo do uveljavitve novih podzakonskih predpisov oziroma splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil, izdanih na podlagi EZ-1.

 

Z dnem uveljavitve EZ-1 so prenehali veljati tudi splošni akti, izdani s strani sistemskih operaterjev distribucijskega omrežja toplote na podlagi četrtega odstavka 40. člena, tretjega in petega odstavka 70. člena ter 97. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odločba US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), ki pa se uporabljajo do uveljavitve novih splošnih aktov, izdanih na podlagi EZ-1.

 

Meta informacije
Datum objave
13.10.2014 10:33
Datum posodobitve
25.02.2022 10:09
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Zakonodaja