Priglasitev dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih plinov

Energetski zakon (EZ-1, Uradni list RS, 17/14, 81/15) v 287. členu določa, da mora pravna ali fizična oseba, ki izvaja dejavnost distribucije toplote ali drugih energetskih plinov, pred začetkom in po prenehanju opravljanja dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih plinov na določenem distribucijskem sistemu o tem obvestiti Agencijo za energijo.

Agencija  za namen vzpostavitve in vodenja elektronskega evidenčnega seznama izvajalcev dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih plinov in kot pomoč distributerjem pri priglasitvi dejavnosti objavlja elektronski obrazec za Priglasitev dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih plinov s strani izvajalcev dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih plinov.

 

Pomembno

 

Priglasitev dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih plinov mora izvajalec omenjenih energetskih dejavnosti agenciji v obliki izpolnjenega obrazca posredovati pisno in elektronsko na:

 

  • poštni naslov: Agencija za energijo, Strossmayerjeva 30, SI-2000 Maribor, s pripisom "Priglasitev dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih plinov" in
  • elektronski naslov: priglasitev.dt-dep@agen-rs.si.

Priglasitev dejavnosti distribucije je zaželena tudi za še ne priglašena distribucijska omrežja zaradi vzpostavitve evidenčnega seznama priglašenih distribucij.

 

Priglasitev dejavnosti distribucije s strani izvajalcev je zaželena tudi za distribucijske sisteme, ki so obratovali in zagotavljali oskrbo s toploto ali drugimi energetskimi plini pred uveljavitvijo EZ-1, to je pred 22. marcem 2014. Priglasitev je zaželena zaradi vzpostavitve evidenčnega seznama distribucijskih sistemov toplote in drugih energetskih plinov.

Pristojni občinski organi v posameznih lokalnih skupnostih lahko agenciji v primeru podelitve/ukinitve, prenosu koncesije ali zaznani novi dejavnosti distribucije toplote in drugih energetskih plinov na območju njihove občine s pomočjo obrazca »Informacije o dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih plinov na območju lokalne skupnosti« posreduje podatke o izvajalcih energetskih dejavnosti in številu ter vrsti omenjenih distribucijskih sistemov.

 

Opomba

 

Informacije o dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih plinov na območju lokalne skupnosti lahko pristojni občinski organ agenciji posreduje v obliki izpolnjenega elektronskega obrazca na elektronski naslov: priglasitev.obcin@agen-rs.si.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
15.09.2014 08:17
Datum posodobitve
30.07.2018 11:51
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti