Splošni pogodbeni pogoji

Splošni pogodbeni pogoji so sestavni del pogodbe o dobavi v skladu z Zakonom o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (ZOTDS), Uradni list RS, 44/22. Z njimi distributer ureja pravice in obveznosti odjemalcev glede dobave toplote in tarifni sistem, ki določa način zaračunavanja dobave in tarifne elemente za dobavo toplote različnim kategorijam odjemalcem glede na moč, vrsto in karakteristiko odjema, kakovost in druge elemente. Splošni pogodbeni pogoji morajo biti pravični ter znani vnaprej, distributer pa jih mora odjemalcu zagotoviti pred sklenitvijo pogodbe, tudi če se pogodba sklepa po posrednikih.

 

Spremembo splošnih pogodbenih pogojev mora distributer neposredno ter na pregleden in razumljiv način sporočiti odjemalcu najmanj mesec dni pred njihovo uveljavitvijo, če se sprememba nanaša na pogodbo odjemalca.

 

Sistemska obratovalna navodila in splošni pogodbeni pogoji, ki so pri izvajalcih dejavnosti distribucije toplote, kjer se distribucija izvaja v obliki GJS, sestavni del sistemskih obratovalnih navodil, morajo biti zakoniti, pregledni, objektivni in nediskriminatorni ter pripravljeni skladno z izdanimi akti agencije.

Meta informacije
Datum objave
06.10.2014 16:08
Datum posodobitve
25.09.2023 14:44
Ključne besede
cena toplota drugi energetski plini
Področja
Poslovni odjemalci Toplota Distribucija Maloprodajni trg Osnovni podatki