Energetsko učinkoviti distribucijski sistemi toplote in hladu

Sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja morajo biti v skladu s kriteriji prvega odstavka 50. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (v nadaljevanju ZURE), (Uradni list, RS 158/20), energetsko učinkoviti. Distributerji toplote morajo pri tem zagotoviti, da je na letnem nivoju zagotovljena toplota iz vsaj enega od naslednjih virov:

  • vsaj 50 % toplote proizvedene posredno ali neposredno iz obnovljivih virov energije,
  • vsaj 50 % odvečne toplote,
  • vsaj 75 % toplote iz soproizvodnje ali
  • vsaj 50 % kombinacije toplote iz najmanj dveh virov iz prejšnjih alinej.

 

Distributerji toplote z močjo sistema nad 10 MW morajo zagotoviti:

  • sistem nadzora obratovanja sistema daljinskega ogrevanja ali hlajenja, ki omogoča optimalno termično in hidravlično obratovanje sistema;
  • izvedbo ukrepov za optimiranje obratovanja sistema daljinskega ogrevanja ali hlajenja.

 

V skladu z drugim odstavkom 50. člena ZURE agencija objavlja seznam energetsko učinkovitih distribucijskih sistemov toplote za preteklo leto. Seznam energetsko učinkovitih distribucijskih sistemov je izdelan na podlagi izpolnjevanja kriterijev prvega odstavka 50. člena ZURE in analiz podatkov o uporabljenih virih energije, soproizvodnje in odvečne toplote v distribucijskih sistemih toplote, ki jih agencija od distributerjev in proizvajalcev toplote pridobi v sklopu njihovega letnega poročanja (prvi odstavek 32. člena Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (ZOTDS), Uradni list, RS 44/22).

 


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
05.07.2017 12:34
Datum posodobitve
23.05.2024 07:10
Ključne besede
distribucijski sistem toplota daljinsko ogrevanje energetska učinkovitost
Področja
Poslovni odjemalci Toplota Distribucija Učinkovita raba Novice Poročila