Regulacija cen toplote za daljinsko ogrevanje

Cena toplote za daljinsko ogrevanje iz distribucijskih sistemov je v skladu z Energetskim zakonom (EZ-1) regulirana, če:

  • distributer izvaja gospodarsko javno službo (le-ta je obvezna, če distributer oskrbuje ali namerava oskrbovati več kot 100 gospodinjskih odjemalcev);
  • gre za distribucijski sistem, katerega skupna nazivna moč priključenih naprav odjemalcev na omrežju dosega 500 kW ali več.

Prav tako je regulirana cena, ki jo za proizvedeno toploto zaračunava regulirani proizvajalec toplote - to je pravna ali fizična oseba, ki dobavlja toploto distributerju toplote, ki izvaja gospodarsko javno službo in je z njim lastniško povezan ali mu namerava prodati več kot 30 % celotne predvidene distribuirane toplote v naslednjem letu.

EZ-1 določa, da se regulacija cene toplote za daljinsko ogrevanje iz distribucijskih sistemov, katerih distributerji izvajajo gospodarsko javno službo, in cene, ki jo zaračunava regulirani proizvajalec toplote, izvaja na podlagi metodologije za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje), ki jo s splošnim aktom predpiše agencija. Z metodologijo se določi način oblikovanja izhodiščne cene kot najvišje povprečne cene, na podlagi katere distributer in regulirani proizvajalec toplote v skladu z merili in mehanizmom iz nove metodologije oblikujeta cene toplote za daljinsko ogrevanje.

 

Več o kontroli cen

Več o metodologiji regulacije cen

Meta informacije
Datum objave
06.10.2014 14:07
Datum posodobitve
15.07.2021 08:44
Ključne besede
toplota cena toplote
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Maloprodajni trg Osnovni podatki