Regulacija cen toplote za daljinsko ogrevanje

Cena toplote za daljinsko ogrevanje iz distribucijskih sistemov, kjer distributerji izvajajo gospodarsko javno službo distribucije toplote, je v skladu z Zakonom o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (ZOTDS) regulirana za sisteme, na katere je priključenih več kot 500 gospodinjskih odjemalcev. Za sisteme z manj kot 500 gospodinjskimi odjemalci, regulacija cene toplote ni obvezna.

 

Prav tako je regulirana cena toplote proizvajalcev toplote, ki dobavljajo toploto reguliranim distribucijskim sistemom.

 

Cena toplote pa ni regulirana za končne odjemalce v primeru distribucije pare in daljinskega hlajenja. v tem primeru se določa prosto s pogodbo med odjemalcem in distributerjem.

 

ZOTDS določa, da se regulacija cene toplote izvaja na podlagi metodologije za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje), ki jo s splošnim aktom predpiše agencija. Z metodologijo se določi način oblikovanja izhodiščne cene kot najvišje povprečne cene, na podlagi katere distributer in regulirani proizvajalec toplote v skladu z merili in mehanizmom iz metodologije oblikujeta cene toplote za daljinsko ogrevanje.

 

Več o metodologiji regulacije cen

Meta informacije
Datum objave
06.10.2014 14:07
Datum posodobitve
10.08.2022 08:32
Ključne besede
toplota cena toplote
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Maloprodajni trg Osnovni podatki