Električna energija

 • DIREKTIVA (EU) 2024/1711 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. junija 2024 o spremembi direktiv (EU) 2018/2001 in (EU) 2019/944 glede izboljšanja zasnove trga električne energije v Uniji UL L 2024/1711 z dne 26.6.2024
 • DIREKTIVA (EU) 2019/944 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. junija 2019 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije in spremembi Direktive 2012/27/EU UL L 158 z dne 14.6.2019, str. 125

Zemeljski plin

 • DIREKTIVA 2009/73/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES UL L 211 z dne 14. 8. 2009, str. 94
 • DIREKTIVA (EU) 2019/692 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. aprila 2019 o spremembi Direktive 2009/73/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom UL L 117 z dne 3.5.2019, str. 1

Obnovljivi viri energije ter učinkovita raba energije

 • DIREKTIVA (EU) 2024/1711 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. junija 2024 o spremembi direktiv (EU) 2018/2001 in (EU) 2019/944 glede izboljšanja zasnove trga električne energije v Uniji UL L 2024/1711 z dne 26.6.2024
 • DIREKTIVA (EU) 2023/2413 EVROPSKEGA PARLAMENTA in SVETA z dne 18. oktobra 2023 o spremembi Direktive (EU) 2018/2001, Uredbe (EU) 2018/1999 in Direktive 98/70/ES glede spodbujanja energije iz obnovljivih virov ter razveljavitvi Direktive Sveta (EU) 2015/652 UL L 2023/2413 z dne 31.10.2023
 • DIREKTIVA (EU) 2023/1791 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. septembra 2023 o energetski učinkovitosti in spremembi Uredbe (EU) 2023/955 UL L 231, z dne 20.9.2023, str. 1
 • DIREKTIVA 2012/27/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/08/ES in 2006/32/ES UL L 315 z dne 14. 11. 2012, str. 1 prečiščena različica (2020-10-26)
 • DIREKTIVA (EU) 2018/2001 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev) UL L 328 z dne 21.12.2018, str 82
 • DIREKTIVA 2009/31/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. aprila 2009 o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi Direktive Sveta 85/337/EGS, direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1013/2006 UL L 140 z dne 5. 6. 2009, str. 114 prečiščena različica (2012-02-17)
 • DIREKTIVA (EU) 2018/2002 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. decembra 2018 o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti UL L 328 z dne 21.12.2018, str. 210
 • DIREKTIVA (EU) 2018/844 EVROPSKEGA PARLAMENTA in SVETA z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb in Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti UL L 156 z dne 19. 6. 2018, str. 75
 • DIREKTIVA 2010/31/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb UL L 153 z dne 18. 6. 2010, str. 13 prečiščena različica (09-07-2018)