Kako se priključim na omrežje?

Postopek priključevanja na plinovodno omrežje se prične z ustrezno izpolnjeno vlogo za izdajo soglasja za priključitev, ki jo potencialni odjemalec naslovi na operaterja distribucijskega sistema (v nadaljevanju ODS). Pri večini ODS je vloga za izdajo soglasja dostopna prek njihove spletne strani.

 

Če razlogi za zavrnitev ne obstajajo, ODS izda soglasje za priključitev ter v njem navede pogoje za priključitev in predviden čas priključitve. Po dokončnosti soglasja za priključitev ODS in uporabnik skleneta pogodbo o priključitvi, ki ureja obseg dogovorjenih del po ponudbi, rok izvedbe, stroške izvedbe, medsebojne pravice in obveznosti z navedbo in razmejitvijo lastništva, upravljanje in vzdrževanja naprav, tehnične lastnosti, predvideni začetek uporabe plinskega priključka ter ostale podrobnosti. Po podpisu pogodbe in izpolnitvi plačilnih pogojev iz pogodbe se v skladu z dogovorjenim rokom in pogodbenimi določili izvede priključni plinovod.

 

Pogoj za pričetek uporabe plina je v skladu s tehničnimi predpisi izvedena notranja plinska inštalacija in vgrajena plinska trošila. Po zaključku vseh del uporabnik oziroma njegov pooblaščenec odda vlogo za uplinjanje plinske inštalacije.

 

Na podlagi vloge se pripravi pogodba o dostopu, ki odjemalcu zagotavlja pravico dostopa do plinovodnega omrežja za zmogljivost v skladu z izdanim soglasjem za priključitev. Po podpisu pogodbe o dostopu med odjemalcem in ODS mora bodoči odjemalec izbrati še dobavitelja zemeljskega plina in z njim skleniti pogodbo o dobavi.

 

Odjemalec lahko prosto izbire dobavitelja zemeljskega plina med vsemi dobavitelji, ki izvajajo dejavnost dobave na območju distribucijskega sistema, na katerega je odjemalec priključen.

 

Po podpisu pogodb in predloženih dokazilih o tehnični ustreznosti izvedenih plinskih instalacij in vgrajenih plinskih trošil ter soglasju pristojne dimnikarske službe se izvede montaža merilne naprave, po potrebi regulatorja tlaka, uplinjanje plinske instalacije in zagon naprav.

 

Po uspešno izvedenem uplinjanju inštalacije in zagonu naprav lahko odjemalec prične uporabljati zemeljski plin.

Meta informacije
Datum objave
01.10.2014 13:19
Datum posodobitve
29.10.2021 13:49
Ključne besede
priključitev kako se priključim priključek
Področja
Gospodinjski odjemalci Zemeljski plin Skupna kontaktna točka