Ali lahko ostanem brez toplote ali drugega energetskega plina?

Začasen odklop

Distributer sme začasno odklopiti odjemalca zaradi:

 • rednega ali izrednega vzdrževanja
 • pregledov ali remontov
 • preizkusov ali kontrolnih meritev
 • razširitev omrežja

 

Distributer mora o predvidenem odklopu pravočasno obvestiti uporabnika sistema v pisni obliki ali na drug oseben način. V primeru večjega števila odjemalcev in če osebno obveščanje ni stroškovno učinkovito, pa v sredstvih javnega obveščanja in na spletu vsaj 48 ur pred odklopom.

 

Odklop po predhodnem obvestilu

Distributer odklopi odjemalca po predhodnem obvestilu, če ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, in sicer:

 • na opomin distributerja ne poravna pogodbenih obveznosti;
 • moti dobavo toplote ali drugih energetskih plinov drugim odjemalcem;
 • odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo distributerja, dostop do vseh delov priključka, do zaščitnih in merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali napeljav, kadar obstaja sum, da te naprave povzročajo motnje;
 • brez soglasja distributerja priključi na omrežje svoje energetske naprave ali napeljave ali omogoči prek svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav drugih odjemalcev;
 • na opomin distributerja skladno s sistemskimi obratovalnimi navodili oziroma pogodbo o dobavi ne zniža odjema oziroma količine na dogovorjeno vrednost v zahtevanem roku;
 • onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin ali porablja toploto ali druge energetske pline brez zahtevanih oziroma dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih;
 • v roku, ki ga določi distributer oziroma pristojni inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave.

 

Odklop brez predhodnega obvestila

Distributer lahko odklopi odjemalca tudi brez predhodnega obvestila, če odjemalec z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali premoženje. Distributer je dolžan odjemalca, ki je bil odklopljen, na njegovo zahtevo in na njegove stroške ponovno priključiti na sistem po odpravi razlogov za odklop.

Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 10:49
Datum posodobitve
29.10.2021 15:13
Področja
Gospodinjski odjemalci