Kako postanem odjemalec?

Soglasje za priključitev

Za priključitev na distribucijske sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja ter distribucijske sisteme drugih energetskih plinov ali spremembo parametrov priključitve mora odjemalec sistema, v čigar korist bo izdano soglasje za priključitev, od distributerja pridobiti soglasje za priključitev.

 

Pogoje za priključitev določi distributer v sistemskih obratovalnih navodilih oziroma splošnih pogodbenih pogojih, če se  dejavnost distribucije izvaja kot tržna dejavnost.

 

Na lastniški distribucijski sistem se lahko priključi tudi odjemalec, ki po predpisih, ki urejajo pravice na delih stavb, ni solastnik ali skupni lastnik tega sistema, če pridobi soglasje lokalne skupnosti.

 

Pogodba o dobavi

Odjemalec sistema mora prav tako z distributerjem skleniti pogodbo o dobavi toplote ali drugega energetskega plina, ki mora biti sklenjena v pisni ali elektronski obliki, pri tem distributer ne sme uporabljati nepoštenih in zavajajočih načinov prodaje toplote ali drugega energetskega plina.

 

Pogodbo o dobavi toplote ali drugih energetskih plinov je dolžan distributer, ki izvaja gospodarsko javno službo, skleniti tudi z osebo, ki ni imetnik soglasja za priključitev, če ta oseba pridobi dovoljenje imetnika soglasja za priključitev, da prek njegovega priključka odjema toploto ali druge energetske pline.

 

Informacije o veljavnih cenah toplote ali drugega energetskega plina ter splošno veljavnih pogojih v zvezi z dostopom do teh storitev in v zvezi njihovo uporabo mora distributer odjemalcem zagotoviti na enem mestu (v kontaktni točki).

Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 10:22
Datum posodobitve
29.10.2021 15:10
Področja
Gospodinjski odjemalci