Kdaj lahko odpovem oskrbo?

Končni odjemalec, priključen na distribucijski sistem toplote oziroma distribucijski sistem drugih energetskih plinov, ima omogočeno odpoved oskrbe v skladu s Splošnimi pogodbeni pogoji za dobavo in odjem, ki morajo biti pregledna, objektivna in nediskriminatorna. Splošni pogodbeni pogoji distributerja, ki izvaja gospodarsko javno službo, morajo biti skladni s sistemskimi obratovalnimi navodili.


Pogodba o dobavi toplote ali drugega energetskega plina med odjemalcem in distributerjem mora biti sklenjena v pisni ali elektronski obliki, pri tem distributer ne sme uporabljati nepoštenih in zavajajočih načinov prodaje toplote ali drugega energetskega plina.


Dokler distributer toplote, ki opravlja dejavnost distribucije v obliki gospodarske javne službe, od Agencije za energijo k sistemskim obratovalnim navodilom ne pridobi soglasja, veljajo za zagotavljanje kakovosti in zanesljivosti oskrbe s toploto in drugimi energetskimi plini iz distribucijskih sistemov določila trenutno veljavnih sistemskih obratovalnih navodil oziroma splošnih pogojev za dobavo in odjem.

Meta informacije
Datum objave
11.09.2014 10:39
Datum posodobitve
29.10.2021 15:14
Ključne besede
odklop toplota drugi energetski plini
Področja
Gospodinjski odjemalci Toplota Distribucija Maloprodajni trg Osnovni podatki