Priglasitev dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih plinov

Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (ZOTDS) v 7. členu določa, da mora pravna ali fizična oseba, ki izvaja dejavnost distribucije toplote ali drugih energetskih plinov, pred začetkom in po prenehanju opravljanja te dejavnosti o tem obvestiti Agencijo za energijo.

 

Agencija  za namen vzpostavitve in vodenja elektronskega evidenčnega seznama izvajalcev dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih plinov in kot pomoč distributerjem pri priglasitvi dejavnosti objavlja elektronski obrazec za Priglasitev dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih plinov s strani izvajalcev dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih plinov.

 

Pomembno

 

Priglasitev dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih plinov mora izvajalec omenjenih energetskih dejavnosti agenciji v obliki izpolnjenega obrazca posredovati na elektronski naslov: priglasitev.dt-dep@agen-rs.si s pripisom "Priglasitev dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih plinov".

 

S priglasitvijo dejavnosti distribucije toplote se izvede tudi vpis osnovnih karakterističnih podatkov priglašenih distribucijskih sistemov v Register entitet daljinskega ogrevanja in hlajenja. Na podlagi vpisa v omenjeni register se distribucijskim sistemom dodeli identifikacijski ključ, ki ga zavezanci za poročanje uporabljajo pri elektronski izmenjavi podatkov z agencijo. Vpis v  Register entitet daljinskega ogrevanja in hlajenja je s pomočjo obrazca (DT-Entitete_REG ) obvezen tudi za vse proizvodne naprave toplote, ki oskrbujejo omenjene sisteme in imajo dodeljen identifikacijski ključ za izmenjavo elektronskih podatkov z agencijo.

 

Pristojni občinski organi v posameznih lokalnih skupnostih lahko agenciji v primeru podelitve/ukinitve, prenosu koncesije ali zaznani novi dejavnosti distribucije toplote in drugih energetskih plinov na območju njihove občine s pomočjo obrazca »Informacije o dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih plinov na območju lokalne skupnosti« posredujejo podatke o izvajalcih energetskih dejavnosti in številu ter vrsti omenjenih distribucijskih sistemov.

 

Opomba

 

Informacije o dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih plinov na območju lokalne skupnosti lahko pristojni občinski organ agenciji posreduje v obliki izpolnjenega elektronskega obrazca na elektronski naslov: priglasitev.obcin@agen-rs.si.


Dokumenti

Meta informacije
Datum objave
15.09.2014 08:17
Datum posodobitve
29.11.2023 10:56
Področja
Izvajalci energetskih dejavnosti